dimecres, 14 de gener de 2015

Més funció social de l'Escola Municipal de Música: el doble d'alumnes en tres anys.


L'Escola Municipal de Música (EMM) es va crear a l'any 1984, inicialment a Can Ricart. Forma part del conjunt de serveis que l'Ajuntament de Sant Feliu va impulsar amb una prioritat política que avui és plenament vigent: posar l'educació i la cultura a l'abast de tota la ciutadania. En aquest cas, la música com a expressió artística que ha d'estar a l'abast de tothom. Es va crear, per tant, amb una clara funció social.

Anys més tard, a l'any 2003, l'Escola Municipal de Música es va traslladar al Palau Falguera, que avui n'és la seu. Amb els anys, però, la gent d'ICV i d'EUiA vam anar constatant que l'EMM havia anat perdent aquell objectiu de posar la música a l'abast de tothom i s'havia anat reorientant, potser per inèrcia de funcionament, cap a un centre de formació de professionals de la música. Quan arribem a la campanya electoral de les eleccions de 2011, ens plantegem que cal fer una anàlisi de la gent que va i de la que no va als nostres serveis públics, inclosa l'EMM. Amb el temps, havíem constatat que hi ha barreres invisibles, que fan que hi ha gent que desconegui aquests serveis, i molta altra que, coneixent-los, no hi pugui accedir. Barreres invisibles que, en tot cas, ICV i EUiA volem detectar i superar.

Pel que fa a l'Escola Municipal de Música, ens havíem trobat que, a l'inici del curs 2010-11, tenia 245 alumnes matriculats, molt per sota de l'objectiu d'un mínim d'un 1% de la ciutadania accedint a la cultura musical. Al curs següent, primer amb ICV-EUiA-ISF al govern de la ciutat, l'alumnat inscrit a 1 de setembre de 2011 era de 220 persones. Ho explicava, amb el corresponent quadre econòmic, en aquest escrit.

La valoració que vam fer només arribar al govern és que calia recuperar la funció social de l'EMM i posar-la, com el conjunt de serveis públics que són de la ciutadania de Sant Feliu, a l'abast de tothom. Calia abordar, al nostre parer, dues qüestions: la mateixa oferta de l'EMM, i el seu preu. I això implicava un doble repte:
 1. Revisar el model pedagògic.
 2. Implantar la tarifació social.
Revisió del model pedagògic.
Amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, vam començar a treballar immediatament la revisió del model pedagògic. Vam considerar que calia tornar a l'origen: posar la música a l'abast de tothom, no formar professionals de la música. No havíem de ser un petit conservatori, sinó un centre de formació bàsica, difusió i de dinamització de la música a la nostra ciutat. Amb aquesta intenció vam introduir, entre d'altres canvis de caire més intern, els canvis següents, que van entrar en vigor entre els cursos 2012-13 i 2013-14:
 • començar als 3 anys i no als 6, amb un primer contacte amb la música a través del joc.
 • començar molt aviat a tocar instruments, evitant que el primer contacte amb la música fos exclusivament amb el llenguatge musical, però sense oblidar-lo.
 • canviar les classes individuals d'instrument per petits grups de tres estudiants, fent possible per tant l'accés a més estudiants a l'aprenentatge bàsic d'instruments
 • ampliar la presència de l'EMM en la vida cultural de la ciutat, amb la creació de diferents grups (combos, banda, etc) presents a les activitats culturals i festives de Sant Feliu
 • posar en funcionament el Consell Escolar de Centre, amb un pes més clar de l'Ajuntament i les famílies en les decisions que afecten a l'EMM.
Tots aquests canvis van suposar, en el seu conjunt, una oferta formativa més atractiva i adequada als objectius i la funció social que estic reiterant en aquest escrit. Però ens faltava l'altre objectiu: evitar que el preu fos una barrera per accedir a l'EMM, fer possible que les famílies amb rendes mitjanes i baixes hi poguessin accedir amb més facilitat.

Implantació de la tarifació social.
Com he explicat sovint, la tarifació social consisteix en un canvi radical dels preus públics municipals: passar d'un preu únic, que només es pot modificar amb un informe dels serveis socials municipals per a les famílies en situació més vulnerable, a un sistema de preus variables en funció de la renda de les famílies, sense necessitat de cap informe dels serveis socials municipals. Es va posar en marxa per primer cop el curs 2013-14 a les escoles bressol municipals, tant en el servei educatiu com en el de menjador, com vaig explicar en aquest escrit.

Durant el primer any d'aplicació a les escoles bressol, vam fer ja els primers escenaris d'aplicació a l'EMM. Vam acordar partir de l'escalat de preus que vam aplicar al menjador de les escoles bressol municipals, amb un topall superior equivalent al preu existent en el curs 2013-14, i amb tres franges de preus inferiors, en funció dels ingressos familiars indexats en relació a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

Donada la diversitat de cursos i, per tant, de preus que hi ha a l'escola, vull exemplificar aquest canvi de política de preus amb les classes adreçades a infants de Primària:
 • Curs 2013-14 (sense tarifació social): 75€/mes
 • Curs 2014-15 (amb tarifació social):
  • més de 3 vegades l'IRSC: 75€/mes
  • entre 2,5 i 3 vegades l'IRSC: 63,75€/mes
  • entre 1,5 i 2,5 vegades l'IRSC: 48,75€/mes
  • menys d'1,5 vegades l'IRSC: 33,75€/mes
I quins resultats han tingut la implantació d'aquests dos canvis?
Hi ha un paràmetre fonamental que ens ha d'indicar l'efectivitat o no dels dos nous factors que l'equip de govern hem introduït en aquests quatre anys: el nombre d'alumnes inscrits a cada 15 de setembre. I crec que les dades són prou clares: 


En resum, hem doblat l'alumnat de l'EMM, i hem garantit la seva sostenibilitat econòmica i la seva funció social. I això en un context en què la Generalitat ha suprimit tota aportació econòmica a les escoles municipals de música (ni un euro... de l'Administració que té la responsabilitat de les polítiques educatives i culturals del país...) i molts ajuntaments s'han vist obligats a reduir l'oferta de les seves escoles. Vull destacar i agrair també el compromís del professorat  en aquest procés d'obertura i canvi de l'escola.

Crec que, ara que s'acosten eleccions municipals i que tothom ha de presentar propostes en els diversos àmbits de la vida local i els serveis municipals, cal que les diferents candidatures plantegin el que fa quatre anys vam plantejar ICV i EUiA: una anàlisi clara i completa de la situació que cal millorar, i unes propostes clares, concretes i viables de millora. D'aquesta manera hem volgut governar aquests quatre anys, i d'aquesta manera volem continuar governant en els quatre propers.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ho sento però no estic d'acord amb aquest escrit perque no es correcte.

l'any passat la meva filla pagava 30 euros mes perque estava becada, aquest any en treure les beques resulta que haig de pagar 33.75 euros mes.

l'increment es de mes del 10%

la tarificacio social nomes ha servit per pujar els preus