dilluns, 12 de gener de 2015

Els drets humans, la base de tot. La Carta Europea de drets humans a la ciutat, la base del nostre programa electoral.

Cartell d'unes jornades de l'USLA de l'octubre passat.
ÍNDEX DE LA "CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD".
Aprovada a Saint Dénis (França), el 18 de maig de 2000.
Aprovada per l'Ajuntament de Sant Feliu en el ple del 30 de juny de 2009.
Insisteixo: la base de la democràcia, la base de la dignitat de cada persona, la base de tot. També la base de la democràcia econòmica, ecològica i social que és imprescindible construir.
En conseqüència, la base per a l'elaboració de cada programa electoral d'ICV i d'EUiA. També al 2015. Especialment al 2015.

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES.
Art. I - Derecho a la ciudad
Art. II - Principio de igualdad de derechos y de no discriminación
Art. III - Derecho a la libertad cultural, lingüística y religiosa
Art. IV- Protección de los colectivos y ciudadanos más vulnerables
Art. V - Deber de solidaridad
Art. VI - Cooperación municipal internacional
Art. VII - Principio de subsidiariedad

PARTE II. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA LOCAL
Art.VIII - Derecho a la participación política
Art. IX - Derecho de asociación, de reunión y de manifestación
Art. X - Protección de la vida privada y familiar
Art. XI - Derecho a la información

PARTE III. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES DE PROXIMIDAD
Art. XII - Derecho general a los servicios públicos de protección social
Art. XIII - Derecho a la educación
Art. XIV - Derecho al trabajo
Art. XV - Derecho a la cultura
Art. XVI - Derecho a la vivienda
Art. XVII - Derecho a la salud
Art. XVIII - Derecho al medio ambiente
Art. XIX - Derecho a un urbanismo armonioso y sostenible
Art. XX - Derecho a la circulación y a la tranquilidad en la ciudad
Art. XXI - Derecho al ocio
Art. XX II- Derechos de los consumidores

PARTE IV. DERECHOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL
Art. XXIII - Eficacia de los servicios públicos
Art. XXIV- Principio de transparencia

PARTE V. MECANISMOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PROXIMIDAD
Art. XXV - Administración de justicia local
Art. XXVI - Policía de proximidad
Art. XXVII - Mecanismos de prevención
Art. XXVIII - Mecanismos fiscales y presupuestarios

DISPOSICIÓN FINAL: VALOR JURÍDICO DE LA CARTA Y MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN

(Aquí es pot descarregar el text complet de la Carta Europea de DDHH a la ciutat, 11 pàgines)

A Sant Feliu vam tenir l'ocasió de parlar-ne a principis de curs, en unes jornades apassionants que va organitzar la Universitat Social Lliure Autogestionada (USLA), en què es va abordar especialment el tretzè dret presentat, un dret que ICV i EUiA (i abans el PSUC) sempre hem prioritzat a Sant Feliu: el dret a l'educació. Aquest era el cartell de les jornades, i el debat sobre l'índex que acabo de copiar, va marcar una interessant reflexió sobre el tipus d'acció de govern que es pot fer, des d'un ajuntament, per ajudar a fer efectiu el dret a l'educació per a tothom, sigui quina sigui la seva edat, sigui quina sigui la seva formació inicial, sigui quina sigui la seva condició personal, familiar o econòmica.