dilluns, 24 d’octubre de 2016

Coneguent el pressupost municipal (3/3): presentació oficial i resum als teus 1.000€.

Clica a la imatge per accedir a la presentació del pressupost de 2017-

Dimecres passat, 19 d'octubre, va haver-hi a les Tovaloles l'audiència pública de presentació del pressupost de l'any que ve.  A part de regidors/es i de personal municipal, només van venir set persones. Són evidents, per a mi, dues coses: cal mantenir els espais de deliberació sobre el que és comú i públic, però cal reformular-los de dalt a baix. Aquest any ja hem canviat el format dels materials informatius (és un enllaç web que s'obre directament i de contingut més concret i clar, en comptes d'un powerpoint pesat que cal descarregar primer), però no el format de l'acte en sí, que és evident que no desperta cap interès. I ès que, per començar, encara els concebem com actes de presentació i no de deliberació. En aquest sentit, en canvairem radicalment la concepció, ja que per deliberar calen dues coses: temps suficient i documents complets i clars. Per això, començarem a canviar l'estructura d'aquest tipus d'actes: amb una setmana d'antelació penjarem els documents i obrirem un espai de diàleg al web municipal, i les convocatòries en actes presencials partiran d'un breu resum dels temes per anar directament a la deliberació, al debat.

En tot cas, recomano accedir a la presentació i veure d'on surten i a què es destinaran els 43.780.910€ que gestionarem l'any que ve, en representació democràtica de la ciutadania de Sant Feliu. Un pressupost que debatrem en el proper ple d'octubre, un ple que serà, sens dubte, el més important del mandat 2015-19.

I un pressupost que, per tal de facilitar-ne la comprensió i la difusió, exemplifico en els aproximadament 1.000€/habitant (exactament poc mès de 984€) que gestionem.

Pel que fa als 1.000€/habitant que ingressarem el 2017,  864€ seran ordinaris i 136€ finançaran inversions. 

Pel que fa als 864€/hab dels ingressos ordinaris:
 • 318€ vénen de l'IBI, que és la principal font d'ingressos de la major part d'ajuntaments,
 • 190€ vénen dels pressupostos de l'Estat, ès a dir bàsicament de les declaracions de renda dels ciutadans i els impostos de les empreses,
 • 55€ vénen de les plusvàlues, un impost municipal associat a les vendes o transmissions d'edificacions o terrenys,
 • 50€ vénen de l'impost de circulació, un impost municipal que paguen tots els propietaris de cotxes o altres vehicles.
 • 45€ vénen de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), un impost municipal però que gestiona l'Estat i que paguen les empreses que facturen mès d'un milió d'euros.
 • 31€ els transfereix la Generalitat, bàsicament per cofinançar serveis com les escoles bressol, els serveis socials, etc.
 • 24€ vénen de la taxa de residus i van exclusivament al finançament de la recollida de residus, ja que la seva gestió correspon a l'Àrea Metropolitana i en paguem una part a través del rebut de l'aigua.
 • 18€ els aporta la Diputació de Barcelona finançant els programes o serveis per als quals li demanem suport en el marc dels Programes de Concertació de la Diputació.
 • 17€ vénen de les quites d'escoles bressol, i paguen exclusivament aquest ser ei, històricament prioritari per a ICV a la nostra ciutat,
 • 15€ provenen de l'ocupació del subsòl, és a dir, de la taxa que paguen les companyies de serveis (aigua, llum, gas i telecomunicacions) per passar per un espai de tots com el subsòl de la nostra ciutat,
 • 15€ corresponen a l'impost d'obres, associat a la construcció, i que és molt variable, en funció del cicle econòmic que hi hagi a cada moment,
 • 12€ vénen dels guals, un impost municipal per als propietaris d'aparcaments privats,
 • i els 74€ restants provenen de la suma de desenes d'altres conceptes amb import inferior a l'1% i que, en un resum  com aquest, agrupo per major comprensió dels diners que gestionem. 
Pel que fa als 136€/hab dels ingressos per a inversions:
 • 99€ corresponen als préstecs que demanarem per pagar les inversions que farem l'any que ve,
 • 35€ els transferirà l'Àrea Metropolitna per cofinançarel Pla d'Inversions del Mandat,
 • 2€ formen part comptablement de les inversions, però és bàsicament el retorn de les bestretes concedides al personal municipal. No financen obres, és un tema de formalització comptable.
I en què gastarem els 864€/habitant de despesa ordinària i els 136€/habitant que aniran a inversions?

Pel que fa als 864€/hab de la despesa ordinària, en aquest gràfic es veu molt bé que es divideix aproximadament a terços: funcionament de la ciutat, serveis a la ciutadania i a la pròpia gestió municipal, imprescindibles per als dos anteriors, a més de la despesa financera per al pagament dels prèstecs demanats en anys anteriors..
 • 287€/hab van al funcionament de la ciutat. Entre aquests, els més importants són: 136€ van a la recollida d'escombraries, neteja viària i d'edificis i jardineria, que és la despesa més important de l'ajuntament; 73€ van al manteniment, gestió i usos de la via pública (des del personal i instal·lacions del servei municipal de manteniment, fins als consums d'aigua i llum de la via pública, el transport urbà, etc); 43€ van als serveis tècnics d'urbanisme, obres i medi ambient, i, finalment, 34€ van als serveis municipals de formació i ocupació (personal i serveis de Can Maginàs, Aula Sant Feliu, etc).
 • 274€/hab van als serveis a la ciutadania. Si els desglossem: 74€ van a educació (des d'escoles bressol i de música fins als ajuts dins el pla de rescat social o les activitats que tenen lloc als nostres centres educatius), 66€ van al funcionament de la policia local,  52€ van als serveis socials i l'atenció a les persones grans o amb dependència, 36€ van a cultura, 20€ van a esports i, finalment, els altres 26€ inclouen el conjunt de personal i d'activitats dels programes transversals de joventut, dona, participació, nova ciutadania i solidaritat. 
 • 229€/hab van a la pròpia gestio municipal. Desglossant també: 99€ van al conjunt del personal dels serveis administratius, econòmics, jurídics, informàtics i de gestió de personal de l'ajuntament, com també del conjunt dels regidors i els grups municipals; 72€ són la despesa associada a la gestió municipal (des de les assegurances fins als mitjans de comunicació o els consums dels propis edificis municipals); 52€ van, per aplicació de la legislació metropolitana, a l'Àrea Metropolitana, que després els retorna amb transferències i, sobretot, en els serveis que ens presta, i, finalment, 6€ van a un fons de reserva o de contingència.
 • 74€/hab és la despesa financera, que finança el pagament dels préstecs signats en anys anteriors, tant pel que fa a l'amortització (66€/hab) com els interessos (8€/hab)
Pel que fa als 136€/hab que s'invertiran l'any que ve a Sant Feliu:
 • 35€ van a la remodelació del Casal de Joves,
 • 32€ van a un pla molt ambiciós de millora de l'enllumenat de la ciutat, que es finança íntegrament amb un crèdit (1,4 milions) que ens ha concedit el Ministeri d'Indústria a cost zero.
 • 31€ van a la remodelació de la plaça de la Salut, que inclourà també un mural commemoratiu de la lluita veïnal que, al maig de 1977, va permetre guanyar la plaça per al barri.
 • 9€ aniran al Programa de Millora de l'Espai Urbà, amb la destinació que votin els veïns i veïnes que participin al procés de votació que hi haurà el mes que ve.
 • 7€ aniran al pagament d'un trimestre de la remodelació de la plaça Francesc Macià, que començarà a la tardor del 17 i acabarà abans de l'estiu del 18.
 • 7€ aniran a l'ampliació del Parc Europa i a la creació d'una zona de lleure juvenil al Mas Lluí.
 • 17€ aniran a un conjunt d'altres inversions, que es poden consultar amb detall en aquesta presentació al web de l'ajuntament.

Tot plegat, insisteixo, es tracta d'unes nocions bàsiques, d'un petit resum que he elaborat jo mateix per facilitar la comprensió de l'origen i els diners d'un pressupost que és de tothom i pretén servir a tothom. Per a qui vulgui més informació i de caràcter oficial, el detall complet de tots els ingressos municipals es pot consultar aquí, i també el detall complet de totes les despeses municipals per al 2017 es pot consultar aquí.