Coneguent el pressupost municipal (2/3): el resum de les despeses.


Les despeses d'una administració pública es poden mirar des de dos punts de vista: en quin concepte es gasten els diners que gestionem, i a quina finalitat es destinen aquests diners. En aquest segon escrit, explico els conceptes comptables, que són els obligatoris per llei, els que revisa la Sindicatura de Comptes i els que, afegits a totes les administracions, donen el retrat global de la comptabilitat pública d'un país i del conjunt de la Unió Europea.

Com he dit en els ingressos, que tothom se senti lliure per plantejar els dubtes o qüestions que consideri convenients: són els teus diners, són els diners de tothom. Així que pugui, faré també una aproximació "en base 1.000". És a dir, resumint tot el pressupost de despeses als aproximadament mil euros per habitant que gestionem cada any.