Quina és la situació econòmica de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2015?

Imatge extreta del blog del consultor Amalio Rey.
En el ple d'aquest mes de juliol, presentarem, debatrem i votarem el compte general de l'any 2015, degudament presentat als vuit grups municipals des de fa dos mesos. Com sempre des que sóc alcalde, en faig un resum: aquí el de finals de 2014, aquí el de finals de 2013, aquí el de finals de 2012 i aquí el de finals de 2011. Una peculiarietat: 2015 va començar amb un govern de coalició amb CiU i amb Manel Carrión com a regidor d'Hisenda, i va acabar amb un govern de coalició amb el PSC i amb Josep Maria Rañé com a regidor responsable dels comptes municipals. Tots dos han estat dos grans col·laboradors, dos grans gestors, i els vull agrair públicament la seva tasca.

Totes les administracions públiques hem de complir les normatives comptables de l'Estat i de la Generalitat, que han de seguir al seu torn els criteris establerts per les directives comptables de la Unió Europea. Els nostres comptes estan supervisats per la interventora municipal i són revisats posteriorment per la Sindicatura de Comptes de Catalunya i, en última instància i si un informe negatiu de la interventora ho determina, pel Tribunal de Cuentas del Estado. Davant de tots aquests organismes, ens hem d'"examinar" d'aquestes set xifres, que resumeixen la salut dels nostres comptes:
  1. El tancament dels comptes de 2015 estrictament: la liquidació.
  2. El tancament dels comptes de 2015 acumulant els dels anys anteriors: el romanent.
  3. La ràtio d'endeutament.
  4. La ràtio d'estalvi net.
  5. El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
  6. El compliment de la regla de la despesa.
  7. El termini de pagament a proveïdors.
I aquestes són les xifres concretes de l'Ajuntament de Sant Feliu a 31 de desembre passat, i la seva comparació amb allò que estableixen les normes que abans he esmentat.

1. Liquidació del pressupost 2015 :  
Positiva, amb un superàvit pressupostari de 3,8 milions d’euros. Això ve motivat bàsicament per 3 motius: 
  • inclou la previsió d'ingrés de la plusvàlua de la venda de Cemex a Ciments Molins (2 milions d'euros que vénen de l'any passat), que està recorreguda per Cemex i pendent de sentència judicial.
  • increment d'ingressos respecte a les previsions inicials, bàsicament en plusvàlues i els impostos i taxes derivades d’una reactivació de l’activitat econòmica (impost d'obres, llicències urbanístiques i d’activitats), mentre que els padrons d'IBI, vehicles i IAE s'han ajustat a les previsions.
  • reducció de despeses respecte a la previsió inicial, bàsicament per una reducció en les despeses ordinàries de funcionament i en les inversions respecte al que hi havia previst, ja que algunes han passat d'un any a un altre (biblioteca, Rafael Alberti,...)

2, Romanent de tresoreria: 
També positiu  en 1,2 milions d’euros. Aquest resultat positiu s'explica per les raons que acabo de comentar, incorporant les dades de tots els anys anteriors, especialment les reserves per a cobraments dubtosos o les previsions de baixes d'anys remots per impossibilitat de cobrament.

3. Ràtio d’endeutament.
Per definició, és el quocient entre el deute total que una administració té amb les entitats financeres en relació als seus ingressos ordinaris. Per llei, ha d’estar per sota del 75%.
A Sant Feliu les dades són:
Deute total a 31/12/2015: 17,32 M € 
Ingressos ordinaris de l’any 2015: 41,84 M€
Ràtio d’endeutament del nostre ajuntament: 41,40%

4. Ràtio d'estalvi net:
Per definició, és el quocient entre aquests dos conceptes: 1) ingressos ordinaris de l’Ajuntament i 2) despeses ordinàries de l’Ajuntament, afegint l'anualitat de tots els préstecs que l’Ajuntament té contractats i ha de pagar a l'any següent. Per llei, ha de ser superior a l'1%.
A Sant Feliu, les dades són les següents:
Ingressos ordinaris de l’any 2015: 41,84 M€
Despeses ordinàries de l’any 2015: 35,12 M€
Import dels préstecs per pagar a l’any 2016 : 3 M€
Ràtio d’estalvi net del nostre ajuntament: 8,9 %.

5. Objectiu d’estabilitat pressupostària
Per llei,  els ajuntaments hem de de mantenir una posició d’equilibri o de superàvit, tal com els defineix el sistema europeu de comptes. És a dir, els pressupostos s’han d’elaborar i, sobretot, s’han de tancar, amb superàvit.
A Sant Feliu, complim amb una capacitat de finançament de 1,1 milions d’euros.

6. Objectiu regla de la despesa: 
Aquesta norma, també del sistema europeu de comptes, implica no superar els límits fixats per l’Estat de creixement de la despesa respecte a l’exercici anterior: també complim ja que estem 1,1 milions d’euros per sota del límit.

7. Pagament a proveïdors:
Per definició, és el termini de temps que transcorre entre la data de conformitat a una factura i la data de pagament d’aquesta factura. Per llei, ha de ser inferior a 30 dies.
Període mig de pagament 31/12/2015 = 16,78 dies
S'ha de tenir en compte que, des que entra a l'Ajuntament una factura fins que el servei corresponent li dóna conformitat, poden passar entre 20 i 30 dies addicionals, però no compten en el càlcul establert per llei en relació als proveïdors.

Ens mantenim, per tant, en una situació de consolidació de bona gestió econòmica que venim mantenint des de fa uns anys, amb una mica més de marge gràcies a la tímida reactivació econòmica que, tot i que malauradament no ha arribat encara a les famílies, s'ha notat especialment en les llicències d'obres i d'activitats. Un exemple clar en aquest sentit és la recent obertura del Parc Comercial Sant Feliu, just davant de la nova rotonda d'entrada a Sant Feliu venint de Molins. Aquesta consolidació de la bona gestió farà possible també una rebaixa de l'IBI de 2017, que permetrà així aplicar l'acord polític que donarà resposta a  la sentència del Tribunal Suprem sobre el contenciós de l'IBI de 2014.

Resumint i acabant: no es pot llançar cap campana al vol, ja que no sabem si aquesta millora del context econòmic és puntual o serà sostinguda, i per tant continuarem treballant en una perspectiva de control rigorós de la gestió pressupostària- Amb un objectiu sempre clar: garantir l'aplicació del pla de rescat social adreçat a cobrir les necessitats més vitals de la ciutadania més vulnerable de Sant Feliu i garantir el correcte funcionament diari de tots els àmbits de la vida de la nostra ciutat.

Comentaris

Unknown ha dit…
Al punt 7 vostè afirma que el període mig de pagament a proveïdors és de 16,78 dies, però a la web municipal, si navega a la part d'Ajuntament>Informació Econòmica>Pressupostos Municipals>Any 2015 (http://www.santfeliu.cat/common/news/new_search_by_section.faces?xmid=24571) surt que la mateixa dada té un valor de 38 dies.

Quina és la dada correcta, la que vostè publica al seu blog, o la que està publicada al web de l'Ajuntament?
Bona pregunta.
El que hi ha en aquesta entrada són les dades que l'Ajuntament envia al Ministeri segons la fórmula estipulada per ells i que només té en compte el període mig en factures , és a dir, no inclou per exemple capítol de personal , ni les transferències i subvencions, ni la càrrega financera.
El que hi ha a la web i vostè assenyala , és un indicador de gestió, que pel que fa al període mig inclou tots els capítols del pressupost, també els que no s'incorpren en la fórmula preceptiva del Ministeri.
És evident que, com li ha passat a vostè, això pot generar confusió. Demanaré als serveis econòmics municipals que a la web es posi un altre nom a l’indicador, perquè no creï confusió.
Gràcies, en aquest cas, per haver assenyalat un tema que cal corregir. Aquí sí que ha estat "constructiu".