divendres, 12 de juny de 2015

Text de l'acord de govern entre ICV-EUiA i PSC de Sant Feliu per al mandat 2015-2019.

El 24 de maig de 2015 la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, amb el seu vot democràtic, va atorgar a les forces d’esquerres, catalanistes i de progrés, la responsabilitat de què governéssim la ciutat des del respecte a la pluralitat, que havia expressat, mitjançant el diàleg i l’acord entre elles.

Fonaments:
- ICV-EUiA i PSC acorden constituir un equip de govern conjunt, que suma el suport majoritari del ple municipal i de la voluntat de la ciutadania.
- ICV-EUiA i PSC manifesten la voluntat de diàleg i cooperació amb la resta de grups municipals per afavorir el consens en la gestió quotidiana.
- ICV-EUiA i PSC fan evident que els valors que inspiren la seva actuació s’orienten al rescat social de les persones i als col•lectius més desafavorits, a la generació d’oportunitats, la cohesió i la vertebració, la democràcia i a la participació activa de la ciutadania i el diàleg.

Objectius:
- Rescat social d’aquelles persones i famílies que pateixen amb major cruesa els efectes de la crisi i afavorir la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.
- Posar a l’abast de tothom els serveis públics i l’exercici dels drets de ciutadania en els àmbits de l’educació, la cultura, l’esport, per a la cohesió social de Sant Feliu i per al desenvolupament de les capacitats i els projectes vitals de cada persona.
- Enfortir el govern obert, la transparència i la participació de la ciutadania en els assumptes col•lectius de la ciutat.
- Prioritzar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de l’Ajuntament, garantint una estructura directiva i organitzativa austera i professional.
- Reforçar la prestació directa de serveis a la ciutadania, especialment en les àrees de manteniment de la ciutat i de serveis personals.
- Espais públics i equipaments de qualitat a tots els barris de la ciutat.
- Contribuir des de l’Ajuntament a l’impuls i el reforçament de l’autogovern de Catalunya així com a la possibilitat d’una consulta legal i acordada, on la ciutadania de Catalunya pugui decidir.

Acords programàtics:
1. Igualtat de drets, deures i oportunitats:
1.1 Elaborar el pla de rescat social i de lluita contra la pobresa, per tal de garantir l’alimentació, els subministraments bàsics, l’educació, l’accés als serveis públics i a l’habitatge, a les famílies i les persones amb dificultats.
1.2 Revisar i millorar la tarifació social i estendre-la a la resta de serveis municipals.
1.3 Fomentar l'autonomia personal.
1.4 Desenvolupar els plans estratègics de Cultura, Esports i Educació per garantir els drets de ciutadania.
1.5 Impulsar de manera prioritària el pla de xoc contra el fracàs escolar.
1.6 Desenvolupar el Pla d’Igualtat de Gènere, com a compromís local per a l’equitat de gènere i la construcció de relacions lliures i igualitàries.
1.7 Exigir al govern de la Generalitat la recuperació dels serveis d’urgències nocturns.

2. Impuls econòmic i dret al treball:
2.1 Prioritzar les polítiques d’ocupació, de comerç i de suport a l’activitat econòmica, prioritzant l’atenció als col•lectius amb majors dificultats (joves, persones en situació d’atur de llarga durada o amb discapacitats...).
2.2 Elaborar el Pla Estratègic de Comerç.
2.3 Desenvolupar el projecte de millora dels polígons industrials i cercar la captació de noves empreses.
2.4 Elaborar un pla específic d’ajuda a la rehabilitació de l’habitatge.

3. Espai públic de qualitat:
3.1 Desenvolupar un pla específic de manteniment preventiu d’espais públics i equipaments.
3.2 Completar les inversions del mandat 2011-2015.
3.3 Desenvolupar plans anuals d’inversió en la millora dels espais públics i de la seva accessibilitat.
3.4 Prioritzar les inversions en la remodelació de places i equipaments existents, sobretot en aquells de major ús i que presenten més carències.
3.5 Desenvolupar polítiques verdes i de sostenibilitat, prioritzant l’estalvi en els consums d’aigua i electricitat i la generació d’energies alternatives.
3.6 Protegir els espais naturals de Collserola, del Parc Agrari i de la llera del riu.
3.7 Continuar exigint davant les administracions corresponents el soterrament, el metro i la prolongació del tramvia.

4. Gestió participativa i transparent:
4.1 Elaborar el nou Reglament de Participació Ciutadana.
4.2 Aplicar la llei de consultes vigent per impulsar consultes en aquelles qüestions estratègiques de ciutat.
4.3 Mantenir i reforçar els consells sectorials i les xarxes de barri.
4.4 Garantir la presència periòdica del govern a tots els barris, i consolidar les regidories de barri.
4.5 Continuar el desenvolupament del Consell Municipal de Comunicació, dotant-lo de més poder decisori.
4.6 Mantenir l’ajust dels impostos, com a màxim, al nivell de l’evolució del cost de la vida. I reiterar l’acatament allò que disposin els tribunals de justícia, davant d’una sentència ferma sobre el contenciós de l’IBI, en el que ICV-EUiA en l'equip de govern anterior, actuant des del principi de la bona fe, i el PSC hem mantingut posicions diferents.
4.7 Nomenar el possible nou personal directiu eventual mitjançant un procés de selecció, basat en mèrits i capacitats.
4.8 Continuar aplicant les polítiques de contenció i estalvi en la gestió municipal.
4.9 Rendir comptes al llarg del mandat, amb explicació pública anual de la proposta de pressupost i de la seva execució.
4.10 Estudiar la possibilitat de realitzar auditories públiques externes sobre les finances municipals i les contractacions amb caràcter anual i, en tot cas, el compromís de realitzar un informe d’auditoria pública al final de mandat.

5. Legislació i finançament local:
Una de les assignatures històriques pendent al llarg d’aquests anys de democràcia local, és el finançament dels ens locals. A més, en aquests darrers anys la nova legislació local ha anat llimant l’autonomia dels ajuntaments. Per aquest motiu defensarem des dels àmbits municipalistes i davant la resta d’Institucions:
- La derogació de la LRSAL, que ha modificat la Llei de Bases de Règim Local, i l’aprovació de la Llei Municipal de Catalunya, tot respectant el paper bàsic dels ajuntaments.
- L’elaboració d’una Llei de finances locals justa, que incrementi la participació dels municipis de Catalunya, en els ingressos públics.
- El manteniment de la comarca del Baix Llobregat i la capitalitat de Sant Feliu.
- Reclamar al govern de la Generalitat el pagament àgil de la despesa compromesa amb l’Ajuntament de Sant Feliu, i amb la resta de municipis en general.
- Reclamar als governs de la Generalitat i de l’Estat l’increment de les partides als serveis bàsics, de creació d’ocupació, i socials que presta l’Ajuntament.


Constitució del govern de la ciutat:
Alcaldia
ICV-EUiA: Alcaldia i comunicació

Tinences d’alcaldia
ICV-EUiA: Primera i tercera tinença
PSC: Segona i quarta tinença

1. Àrea de govern i serveis generals (Presidència: PSC)
ICV-EUiA:
Organització i persones
Gestió i equipaments

PSC:
 Hisenda
Govern obert i noves tecnologies

2. Àrea de drets de ciutadania i polítiques socials (Presidència: ICV-EUiA)
ICV-EUiA:
Educació
Serveis Socials
Cultura
Dones i igualtat
Joventut
Nova ciutadania
Habitatge
Seguretat ciutadana

PSC:
 Esports
Salut
Participació i convivència
Persones amb discapacitat
Gent gran
Solidaritat i cooperació

3. Àrea de territori i activitat econòmica (Presidència: ICV-EUiA)
ICV-EUiA
Projectes i obres
Qualitat de l’espai públic, via pública
Ocupació i promoció econòmica
Medi ambient

PSC
Planejament urbanístic
Mobilitat
Activitats
Comerç


Sant Feliu de Llobregat, 12 de juny de 2015

(Us podeu descarregar el document complet amb la signatura dels deu regidors i regidores aquí)