Pressupost 2012 (2 de 5): 35 milions d'euros, d'on surten?

En el meu escrit anterior, vaig situar el volum d’ingrés i de despesa ordinaris que estem en condicions de gestionar l’any que ve: 35,12 milions d’euros (gairebé sis mil milions de les antigues pessetes).

En aquest segon escrit, vull exposar l’origen d’aquests recursos. Espero que aquest quadre sigui prou entenedor:(La numeracíó de la primera columna vol facilitar la lectura del quadre: no és cap ordenació jurídica real)
   El recurs més important de tots els ajuntaments és l’IBI (fila 1). A Sant Feliu, és el 37,3% dels nostres ingressos. Com és sabut, l’IBI depèn de dos factors: el valor cadastral i un tipus o factor multiplicador que estableix l’Ajuntament a les seves ordenances fiscals i que, segons la Llei d’Hisendes Locals (article 72) pot oscil•lar entre el 0,4% i l’1,10% del valor cadastral. A Sant Feliu, l’any que ve, el tipus serà el 0,522%. El tipus és comparativament baix, però els valors cadastrals es van revisar el 2005, en un moment d’expansió econòmica i immobiliària i, per tant, es van revisar a l’alça. Tocaria revisar-los novament al 2014, al final del mandat. M’agradaria poder-ho fer en el marc d’una anàlisi completa de la nostra fiscalitat i amb el màxim consens polític i ciutadà possible. La meva intenció és obrir un procés el mateix any que ve, a l’hora que introduïm la tarifació social en els preus públics dels serveis i equipaments municipals, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania per accedir-hi.

El segon ingrés per importància és la transferència dels Pressupostos Generals de l’Estat (fila 18), que representa el 21,3% dels nostres ingressos. També ve establert per la Llei d’Hisendes Locals (article 124), determinada per una fórmula polinòmica que considera la població de cada municipi i el seu esforç fiscal, definit pel mateix articulat de la Llei. En la mesura que els ingressos estatals han disminuït des del 2008 amb motiu de la crisi, aquest ingrés també ha disminuït a l’Ajuntament. A més, pel procediment de pagament a compte d’aquesta quantitat, quan t’avancen inicialment més del que correspon a la liquidació final (cas dels anys 2008 i 2009), l’Estat reté als ajuntaments una fracció d’aquesta diferència, cosa que minva més encara els ingressos municipals.

Les transferències de la Generalitat (fila 19) s’adrecen normalment al pagament de serveis prestats pel municipi però en conveni amb el nostre Govern: escoles bressol, serveis socials, promoció econòmica, etc. Han disminuït de manera sensible de cara a l’any que ve, fruit de la política pressupostària del Govern, que ICV-EUiA hem denunciat des de la nostra oposició al Parlament de Catalunya. Per posar un exemple, fins al darrer curs, el Govern cofinançava cada plaça d’escola bressol amb 1.600e, mentre que a partir de l’any que ve traspassarà als ajuntaments 1.450e per infant.

Hem volgut que el pressupost fos un fidel reflex de les previsions d’ingrés que estem en condicions d’assolir. Per això, no hi ha consignats ingressos que és molt improbable que puguem aconseguir.

Això ens ha obligat a fer, com ha passat a tantes economies domèstiques, una menor previsió d’inversions per reforçar el pressupost ordinari. En concret, hem previst 580.000e de l’Àrea Metropolitana (fila 20) per destinar-lo a despesa ordinària (que detallaré en el proper escrit), entenent que aquesta és la prioritat que correspon a l’actual context de crisi econòmica.

Amb aquest escrit, he volgut fer una exposició informativa de l’origen dels nostres recursos: espero que, qui hi tingui interès, els entengui tots i a la primera. Sempre hi pot haver algun dubte o alguna voluntat de més informació: estic a la disposició de qualsevol persona o entitat que vulgui plantejar algun comentari en aquest escrit, i que em comprometo a respondre de manera ràpida i clara.

Comentaris