dilluns, 5 de desembre de 2011

Pressupost 2012 (1 de 5): marc pressupostari i dèficit ocult de 2011.

Començo amb aquest escrit un seguit de textos per fer possible, a qui li interessi, una comprensió completa i espero que totalment entenedora del pressupost de tota la ciutadania, el que gestionem des de la casa gran. Anteriorment, vaig fer un escrit explicatiu sobre els ingressos i un altre escrit sobre les despeses, ambdós de caràcter general. Amb aquesta sèrie, entro ja en matèria sobre els diners de tots per a l’any que ve.

Marc pressupostari de 2012.
La xifra total d’ingressos i de despeses del pressupost ordinari que gestionarem l’any que ve és de 35,12 milions d’euros. L’any 2011, el pressupost inicial era de 34,69M€. Tenim, doncs, un increment de l’1,24% respecte a l’any passat. Els grans conceptes econòmics del pressupost ordinari municipal són els següents:

En el proper dels meus escrits, entraré a fons en els apartats d’ingressos i de despeses. Només vull destacar un element dels ingressos i un altre de les despeses.

Pel que fa als ingressos, i tal com explicaré més endavant, hem hagut de disminuir la previsió inicial destinada a inversions per poder finançar despesa ordinària, per tal de compensar la disminució d’ingressos provinents de l’Estat i de la Generalitat (capítol 4 d’ingressos). Una mesura, d'altra banda, a la qual s'han vist abocats molts ajuntaments.

Pel que fa a les despeses, vull destacar que no hi ha cap reducció ni supressió de serveis a la nostra ciutat. Això sí, hem hagut de fer front a un augment de despeses financeres, donat l’increment de l’Euribor (capítol 3 de despeses) i l’amortització dels crèdits subscrits al 2010 un cop vençuts els períodes de carència (capítol 9 de despeses) mitjançant una contenció total de la resta de despeses. Així, el pressupost preveu que el futur Govern de l’Estat prorrogui els pressupostos generals de l’Estat amb la congelació del sou del personal al servei de totes les administracions públiques, i també la renegociació de les grans contractes de serveis per tal d’absorbir els increments de l’IPC en el darrer any.

En termes absoluts, el pressupost creix en uns 450.000€. Aproximadament, el dèficit amb què tancarem l’any 2011. Uns diners que, d’altra banda, haurien hagut de formar part del pressupost inicial d’enguany i que, per les raons que siguin, l’equip de govern anterior no va voler consignar. Forma part del dèficit ocult de 2011 que haurem de gestionar al llarg del 2012.

Dèficit ocult de 2011.
Com es veu al quadre anterior, el pressupost inicial estava formalment equilibrat: hi havia tants ingressos com despeses: 34,69M€.

Ara bé, en el pressupost de 2011 s’hi preveien ingressos que se sabia que no es cobrarien, i no s’hi preveien despeses que ja se sabia que sí que es farien.

Entre els ingressos incobrables pressupostats, el més important era la previsió d’un ingrés de 163.000€ com a cànon del complex de piscines... mentre s’estava negociant per un altre costat el no pagament d’aquesta quantitat. En el pressupost de 2012, en conseqüència, no es preveu cap ingrés del Complex. Caldria un nou criteri sobre aquest cànon: no com a un percentatge dels ingressos, sinó com a un percentatge dels beneficis quan se’n generin.

Pel que fa a despeses pressupostades amb una previsió insuficient, es va seguir un criteri molt discutible: pressupostar un seguit de despeses només per mig any, quan ja se sabia que correspondrien a un any sencer. Entre les despeses pressupostades només a mitges, destaquen les retribucions dels càrrecs electes o les del professorat de l’Escola de Música, o la no inclusió de la natació escolar a partir de setembre. Aquest conjunt de despeses pressupostades només per sis mesos puja a uns 400.000€.

D’altra banda, a més a més, no es va recollir el pagament d’una quota de la Seguretat Social de desembre de 2010 (uns 300.000€), que ja no es va consignar el seu dia per tancar el 2010 sense dèficit, cosa que genera una quota addicional en els pagaments a la Seguretat Social al qual caldrà fer front en els propers mesos.

L’any 2011 tenia, per tant, un dèficit ocult d’entre 800.000 i 900.000 € al qual hem hagut de fer front en els primers mesos de mandat, amb un Pla de Mesures elaborat i gestionat per la gerència i els serveis econòmics municipals, i que ha aconseguit reduir aquest dèficit a més de la meitat. Ja he demanat als seus responsables un informe tècnic complet sobre el volum i les implicacions d’aquest dèficit ocult del pressupost de 2011.

Com vaig anunciar al seu dia, no encarregarem cap auditoria sobre la gestió econòmica del nostre ajuntament des del punt de vista tècnic, però sí que cal tenir una informació completa i pública sobre les decisions polítiques que han condicionat el resultat econòmic d’enguany i el pressupost municipal de l’any que ve.