divendres, 11 de novembre de 2011

Nocions bàsiques per entendre elpressupost municipal: ELS INGRESSOS(1/2)

Ara que s'acosta el moment d'elaboració i debat del pressupost de l'Ajuntament, m'agradaria explicar (espero que de manera entenedora) quin és el contingut del pressupost municipal, el de tothom, el que afecta a tothom. Donar, com si diguéssim, unes nocions bàsiques sobre la gestió dels diners que usem en representació de la ciutadania.

Tres explicacions inicials. En primer lloc, el pressupost té lògicament dos apartats: ingressos i despeses. En segon lloc, té també dues grans divisions, tant en ingressos com en despeses: ordinari i d'inversions. El pressupost ordinari inclou els conceptes periòdics i regulars, que tenen lloc de manera continuada i previsible a la nostra ciutat, normalment no inventariables. El d'inversions inclou les obres o les compres que es fan amb caràcter puntual o inventariable. En tercer lloc, els diferents apartats de qualsevol pressupost de qualsevol ajuntament s'han d'ajustar a la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Anem, doncs, a explicar-ho el millor possible.

1. INGRESSOS ORDINARIS (34,6M€ pressupostats al 2011) 

Té cinc gran apartats o capítols:

Capítol 1: Impostos municipals directes.  És el capítol més important dels ingressos de qualsevol ajuntament. Són impostos que recapta directament l'ajuntament amb caràcter regular, cada any. . Són quatre: IBI, circulació, IAE i plusvàlua (per compravenda d'habitatges). Els tres primers tenen un padró municipal, amb la relació de domicilis i vehicles, en els dos primers casos, i d'empreses que han de tributar, en el cas de l'IAE. Són ingressos fixos. La plusvàlua no té padrons: es genera en cada acte de compravenda. És un ingrés variable. Els imports totals de l'any que acabem han estat els següents:
  • IBI: 12,5 M€, 36,1% de l'ordinari d'ingressos.
  • Circulació: 2,4 M€, 6,8% de l'ordinari d'ingressos
  • IAE: 2,2 M€, 6,5%
  • Plusvàlues: 900.000 €, 2,6%.

Capítol 2: Impostos municipals indirectes. És l'impost d'obres, lligat de manera molt directa a la construcció. Al 2011, el pressupost era de 600.000€, cosa que representa el 1,7% dels ingressos ordinaris. Això era una previsió que, per la crisi de la construcció, s'acomplirà en menys d'una tercera part.

Capítol 3: Taxes i preus públics dels serveis municipals. És el conjunt de taxes i preus pels serveis de tota mena que presta l'Ajuntament. Les taxes van lligades a la prestació d'un servei obligatori per a tot el veïnat i que no té competència en el sector privat: un exemple és la taxa de recollida de residus o de guals. Els preus públics estan lligats a serveis voluntaris de l'ajuntament i que poden tenir competència en el sector privat: des de les quotes de l'escola de música o les escoles bressol, fins a les quotes de la piscina d'estiu. Estem parlant de 4,8 M€ per a l'any 2011, cosa que representa el 14% dels ingressos ordinaris d'enguany.

Capítol 4: Transferències corrents. Són els diners que transfereixen les altres administracions per finançar els serveis municipals (no les inversions). Al 2011, el pressupost ha estat el següent:
  • Transferències de l'Estat: 7,4 M€, el 21,3% dels nostres ingressos ordinaris (és la participació municipal en els ingressos que recapta l'Estat (IRPF, Societats,...)). És el segon ingrés més important de la major part dels ajuntaments, després de l'IBI. Sant Feliu no és una excepció en aquest sentit.
  • Transferències de la Generalitat: 2,6 M€, el 7,6% (són els convenis per a la gestió de competències en educació (escoles bressol i de música), serveis socials, plans d'ocupació, etc) A l'any 2012 ja ha anunciat la Generalitat que es retallaran algunes, com ara les d'educació.
  • Transferències de Diputació i Consell Comarcal: 435.000 €, l'1,3 de l'ordinari d'ingressos.
Capítol 5: Ingressos patrimonials. Són els diners que deriven de l'aprofitament del patrimoni municipal, ja sigui financer (interessos en caixes o bancs...  o per les concessions de tota mena que ha cedit a un tercer: zona blava, aparcaments, tanatori,.. )  Han estat 701.000€ a l'any 2011, el 2% dels ingressos ordinaris.

2. INGRESSOS PER A INVERSIONS (1,4 M€ al pressupost de 2011).

Capítol 6: Alienació d'inversions reals. Són diners que provenen de les vendes de patrimoni municipal: o bé terrenys o bé propietats immobles. No n'hi ha hagut al 2011.

Capítol 7: Transferència de capitals. Són diners que vénen de les altres administracions (com el capítol 4) però que no financen despesa ordinària, sinó les inversions per a les quals s'han demanat expressament (les obres, però també els projectes per fer-les). Al 2011, han estat 1,3 M€: 800.000 de l'Àrea Metropolitana i 500.000 de la Diputació.

Capitol 8: Actius financers. En un ajuntament, és un capítol insignificant. Es correspon amb el retorn de les bestretes concedides al propi personal. Estem parlant de 86.500€ al 2011.

Capítol 9: Passius financers. Són els préstecs que es demanen a les entitats bancàries per finançar una part de les inversions (la que no es finança amb els capítols 6 i 7 anteriors o amb el possible estalvi del pressupost ordinari). Inicialment, no es va preveure demanar préstecs, i en el ple de setembre vam aprovar una operació per valor de 5M€.

Aquests són, en definitiva, els recursos per fer funcionar l'administració municipal i els serveis que en depenen. En síntesi, doncs: 34,6M€ de pressupost ordinari al 2011 i 1,4M€ d'inversions per a l'any que s'acaba. El proper escrit ja serà, com pertoca, per informar i debatre a què es destinen aquests ingressos en l'any que s'acosta.