Mas Lluí: farem un equipament en un solar d'equipaments. I les zones verdes, ni tocar-les.


En el ple del mes d'abril, es va debatre i votar una moció presentada per un grup de veïns després de recollir prop de dues-centes signatures. Com estableix el nostre reglament de participació, qualsevol proposta avalada per un mínim de 100 signatures s'ha de debatre i votar al ple. La moció feia referència al solar d'equipaments que en aquest plànol he indicat amb un cercle vermell. El text complet de la moció el podeu llegir aquí.

En el mapa he assenyalat les zones verdes i d'equipaments de propietat municipal i previstes en el planejament urbanístic del Mas Lluí. En verd-blau, es marquen els solars d'equipaments. En groc-beige o verd, les zones verdes. La numeració no és oficial: és només meva i per llegir millor aquest plànol.

La major part d'equipaments i zones verdes del Mas Lluí ja estan fets:
 • Eq - 1: Institut Olorda
 • Eq - 3: Centre Cívic Mas Lluí i Arxiu Local i Comarcal
 • Eq - 4: Espai jove i de lleure, que s'està fent en aquests moments.
 • Eq - 5: Escola Martí i Pol
 • Eq - 6: Escola bressol municipal Ginesta.
 • Ve - 1: Parc Europa
 • Ve - 3: Ampliació del Parc Europa, que en aquests moments està en procés de licitació d'obres.
 • Ve - 4: Plaça Villeneuve-le-Roi.
Començo per les zones verdes. Tal com vam dir la primera tinenta d'alcalde, Lídia Muñoz i jo mateix, després de diverses reunions amb la junta directiva de l'Associació de Veïns Mas Lluí i que es recullen en el text que va llegir el seu president al ple d'abril, vam explicitar en el ple que les zones verdes continuaran sent verdes i es blindarà que no es puguin requalificar:
 • Ve - 2: Zona verda en reserva que, quan s'executi, serà la connexió entre el Parc Europa i el Parc Mercè Rodoreda (just en l'angle inferior dret de la imatge).
 • Ve - 5: Serà un espai verd lliure permanent, sense edificació residencial ni d'equipament.
 • Ve - 6: També serà un espai verd lliure permanent, sense cap edificació. Les zones verdes 5 i 6 han de ser, de manera definitiva, la nostra connexió, la nostra "porta" al Parc Natural de Collserola.
Continuo per les zones d'equipaments. Tal com també vam explicar al ple, la proposta que vam explicar Lídia Muñoz i jo mateix és la següent:
 • Eq - 2: Pisos tutelats per a gent gran, amb casal de gent gran per al barri a la planta baixa.
 • Eq - 7: Reserva d'equipaments de futur, sense més definició en aquest moment.
 • Eq - 8: Conegut com "la pastilla", és una gran reserva d'equipaments qualificada com esportiva, que mantindrà aquesta qualificació.
Feta aquesta explicació inicial, vull rebatre els arguments exposats per la moció presentada a petició de les prop de 200 signatures que he esmentat abans. Avanço dient que aquesta moció es basa en una informació o assessorament previ incorrecte i que només va tenir, en conseqüència, el suport dels dos regidors de Ciutadans, l'abstenció de quatre regidors (Veïns, PP i el regidor no adscrit) i el vot contrari dels quinze restants (ICV-EUiA, PSC, ERC i PDECat).

La moció comença amb errors des del mateix títol, que transcric literalment: "Proposición de los vecinos del Mas Lluí que los 2 solares municipales para equipamientos que limitan Clementina Arderiu con Joan de Batlle y el que limita Frederica Montseny con General Manso no sean recalificados como solares de viviendas manteniendo el uso que está contemplado en el PGM actual para equipamientos".

Error primer: el solar que limita Frederica Montseny amb General Manso (que he assenyalat en el mapa com Ve-2) no està qualificat com a equipament, sinó com a zona verda i, com acabo de dir i com va exposar amb claredat també el president de l'AVV Mas Lluí, no formarà part del text definitiu del Pla d'Habitatge i continuarà per tant definitivament com a zona verda. Crec que la persona o grup polític que va assessorar a qui redactés la moció els hauria hagut d'informar que és zona verda i no d'equipaments: és públic i qualsevol ho pot consultar.

Error segon i principal: no hi ha prevista cap requalificació i, per tant, l'altre solar indicat a la moció (l'encerclat en vermell i assenyalat com Eq-2) continuarà sent d'equipaments, sense cap canvi. Per tant, la petició que "mantenga el uso que está contemplado en el PGM actual" no té sentit, perquè no hi ha ni intenció actual ni futura de canviar l'ús. Crec que la persona o grup polític que va assessorar a qui redactés la moció, els hauria hagut de dir que: a) no hi ha canvi en la qualificació d'equipaments, i b) la qualificació d'equipaments permet, per pal·liar les mancances que impedeixen el dret a l'habitatge, l'ús d'habitatge dotacional (de lloguer per a joves o per a gent gran o amb dependència) o de lloguer social. Es poden fer, per tant, habitatges d'aquestes característiques en solars qualificats com d'equipaments. Entre aquestes possibilitats, el govern ha optat pels habitatges tutelats per a gent gran, amb serveis compartits, i amb un casal de gent gran a la planta baixa: és un equipament per a gent gran que encaixa plenament en un solar d'equipaments. 

El text de la moció conté altres errors importants, que justifiquen que ICV-EUiA hi votéssim en contra. Errors que desprenen un cert aire d'una ideologia que volem combatre, perquè no parteix del principi sagrat del nostre partit d'igualtat entre les persones i d'igualtat entre els barris, del nostre lema immutable de "Sant Feliu, un sol poble".

Error tercer: "la zona en la cual nos estamos refiriendo ya está suficientemente masificada de bloques de viviendas, incluídas de protección oficial, con falta de plazas de aparcamiento y de equipamientos". Parlar de massificació al Mas Lluí a mi em faria posar vermell. I de falta d'equipaments, mirant el plànol i coneixent el barri, més encara. Al meu parer, són (des)informacions interessades per donar protagonisme a les persones i partits que defensen públicament afirmacions que tothom pot comprovar que no són certes. D'això, normalment, se'n diu populisme.

Error quart: "ponemos en duda que realmente se necesite un aumento de 3.000 viviendas en Sant Feliu". Plenament d'acord: no volem un augment de 3000 habitatges a Sant Feliu, ningú està parlant d'un increment de 3000 habitatges a Sant Feliu. Que més voldria que hi hagués un bon pla d'habitatge assequible per part dels governs d'Espanya i de Catalunya que permetés ni que fos el 10% d'aquesta xifra...! Treure's de la màniga una xifra falsa per encrespar els ànims mereix una clara targeta vermella a qui promogui aquest estil de fer política.

Error cinquè: "Cuando se creó el Mas Lluí, se hizo como zona residencial y es por eso que llevamos asumiendo sus ciudadanos un IBI elevado". Com he explicat en aquest article: tot Sant Feliu és zona residencial i l'IBI és el mateix a tots els barris. Dir el contrari són, al meu parer, ganes d'enredar a la gent. O de manipular-la amb fins electorals, que ve a ser el mateix. I per combatre la manipulació, molta i molta informació, tanta com sigui necessària.

I una consideració final. arran d'aquesta afirmació: "que de una vez por todas se comience a trabajar en un plan de equipamientos de Mas Lluí". Sant Feliu és un tot, i ni hem fet ni farem pla d'equipaments de cap barri, sinó un únic pla d'equipaments de ciutat. Amb aquest criteri, el ple de gener de 2015 va aprovar el Pla d'Equipaments 2016-2022, les principals conclusions del qual les vaig explicar en aquest escrit del meu blog. Els solars d'equipaments són del conjunt de la ciutat, i s'han de planificar amb visió de ciutat, tenint en compte, evidentment, les necessitats de barri (especialment escolars) i l'equilibri territorial. Una de les necessitats constatades dins el mapa d'equipament socials de la ciutat és l'oferta residencial per a gent gran en una perspectiva d'envelliment de la població, i la previsió d'un equipament d'habitatges tutelats per a gent gran al Mas Lluí és, justament, una mesura per complir el Pla d'Equipaments.

En resum: al Mas Lluí i a tota la ciutat, les zones d'equipaments seran per a equipaments i les zones verdes seran zones verdes. I en el solar d'equipaments de darrera l'Olorda, hi anirà un equipament per a la gent gran de la ciutat (habitatges tutelats) i del barri (casal de gent gran).

Comentaris