Qui té en el seu rebut de l'IBI un increment del 9% entre els anys 2013 i 2014?

Aquests dies, els ciutadans i les ciutadanes de Sant Feliu que tenim l'IBI fraccionat estem pagant la primera de les quatre fraccions de l'any 2016. Coincidint amb aquests primers rebuts, s'han tornat a presentar instàncies a l'Ajuntament, promogudes per l'AVV Roses, demanant -diuen- "la devolució del 9% cobrat de més" -insisteixo: diuen- en el rebut de 2014. Coincidint, a més, amb la Fira, un senyor em va abordar a la plaça de la Vila "exigint-me" que li tornés el 9% del seu rebut de l'IBI. Li vaig preguntar si ell havia vist en el rebut un increment del 9%. Ell em va jurar i perjurar que sí. Jo li vaig dir que em portés els dos rebuts i, si entre el rebut de 2013 i el de 2014 va tenir un increment del 9%, jo li hauria de donar la raó i actuar en conseqüència; però que si no hi havia un increment d'aquest import entre els dos rebuts, no hi havia res a tornar, que és del que jo estic plenament convençut. I aquí va acabar la conversa.

Després d'aquesta conversa, vaig optar per fer un breu resum de l'evolució de l'IBI en els darrers deu anys, tenint en compte el rebut del meu propi habitatge, situat al bloc que es pot veure a la fotografia.

En aquests darrers anys, l'evolució de l'IBI de casa meva (que se situa lleugerament per sobre de l'IBI mitjà de la nostra ciutat) ha estat el següent:

Aquest quadre resumeix a la perfecció, al meu parer, l'evolució dels valors cadastrals i dels rebuts de l'IBI en els darrers tretze anys, vuit amb govern PSC i CiU (els sis primers, a més a més, amb ERC), quatre amb govern ICV-EUiA i CiU, i el darrer amb govern ICV-EUiA i PSC.

1. Els valors cadastrals (VC).
Tot i que és un valor que fixa el Ministeri d'Hisenda a través del Centre de Gestió Cadastral, els ajuntaments poden prendre decisions a l'alça i a la baixa que l'afecten molt directament, com es pot veure al quadre. Cada valor cadastral és individual, i depèn d'una diversitat de paràmetres que estableix el Centre de Gestió Cadastral per a tota Espanya.

Entre els anys 2004 i 2005, el govern municipal constata que els valors cadastrals són baixos en relació als valors de mercat: estàvem enmig de la bombolla immobiliària. Decideix encarregar una revisió cadastral que entra en vigor a l'any 2006 i que multiplica gairebé per 2,5 el valor cadastral de tots els habitatges de Sant Feliu.

Esclata la crisi i els valors de mercat (que ara tornen a recuperar-se, i començo a dubtar si sabrem aprendre d'errors passats...) baixen. L'any 2014, l'anterior equip de govern els rebaixa un 15% i l'any 2016, l'actual equip de govern els torna a rebaixar un 18%, en uns valors que ja podem considerar ajustats a la realitat actual. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot constatar aquesta mateixa evolució als seus rebuts.

2. Els valors liquidables (VL).
És el valor de referència que es fixa per girar els rebuts de l'IBI. Normalment, coincideix amb els valors cadastrals (vegeu els anys 2004, 2005, 2014, 2015 i 2016). Però com que hi va haver una puja dels valors cadastrals tan gran l'any 2006, es va establir un període transitori de deu anys per anar ajustant els valors liquidables als valors cadastrals (com es pot veure entre els anys 2006 i 2013).

3. Els tipus de gravamen (TG).
És un percentatge que s'aplica als valors liquidables i que, per Llei d'Hisendes Locals, ha de fixar anualment cada ajuntament dins les seves ordenances fiscals, dins uns marges que van del 0,4% a l'1,1%. És el mateix percentatge per a tots els habitatges de la ciutat.

4. Els rebuts de l'IBI (VL*TG)
S'estableixen, com es pot veure a la fórmula, multiplicant el valor liquidable individual i particular de cada habitatge pel tipus de gravamen, igual per a tot Sant Feliu.

Per analitzar els rebuts de l'IBI, normalment es consideren dos factors: un intern, comparant percentualment els percentatges d'increment en relació a l'increment del cost de la vida, i un extern, comparant els rebuts d'un municipi amb els rebuts dels municipis similars o de l'entorn. Els dos factors es comparen tenint en compte els valors mitjans de cada municipi (el total que ingressa l'ajuntament per IBI, dividit pel nombre total de propietats que paguen IBI).

El factor extern el podem analitzar, principalment, a través de l'Idescat, que, en resum i per al 2014 diu el següent:


Anem al factor intern: els increments en cadascun dels mandats. Jo faig una comparativa merament personal, però que crec que és similar a la de la majoria d'habitatges de les meves característiques, que és també el tipus d'habitatge majoritari a Sant Feliu.

En el mandat PSC+CiU+ERC (ordenances de 2004 a 2007), vaig passar de pagar 288,12€ al 2003 a 350,96€ al 2007 (increment del rebut del 21,8%, increment de l'IPC a Catalunya de desembre de 2003 a desembre de 2007: 15,9%). En el mandat PSC+CiU (ordenances de 2008 a 2011, les dues primeres amb el vot d'ERC), vaig passar de pagar 350,96€ al 2007 a 512,86€ el 2011 (increment del rebut del 46,1%, increment d'IPC català entre els desembres de 2007 i 2011: 8,6%). En el mandat ICV-EUiA+CiU (ordenandes de 2012 a 2015), vaig passar de pagar 512,86€ el 2011 a 562,48€ el 2015 (increment del rebut del 9,7%, increment de l'IPC català entre es desembres de 2011 i de 2015: 3,4%). No deixa de ser curiós el fet que en els dos primers mandats hi haguessin increments d'IBI entorn del 20% i del 40% sense que es creés cap comissió ciutadana ni es demanés la dimissió de cap regidor d'hisenda ni de cap alcalde, com si es va fer quan, posteriorment, es van frenar aquests increments.

Com no deixa de ser curiós demanar la devolució d'un "9% cobrat de més" entre els rebuts de l'IBI de 2013 i de 2014.  En el meu cas concret, vaig pagar 571,13€ l'any 2013 i 571,90€ l'any 2014, un increment no del 9%............ sinó del 0,13%! Sé que només és el meu cas concret, sé que no és exactament el mateix per a tots els rebuts de l'IBI de 2014, però, com li vaig dir al senyor que em va increpar públicament a la plaça de la Vila, qui tingui entre els seus rebuts de l'IBI de l'any 2013 i de l'any 2014 un increment del 9%, que em demani hora a l'Ajuntament amb els dos rebuts indicats i, si és així, l'Ajuntament actuarà en conseqüència perquè, ni de lluny, era la intenció del govern de la ciutat en les ordenances fiscals de fa dos anys.

Comentaris