diumenge, 27 de març de 2016

santfeliu.cat/pam Vols dir la teva sobre el pla de treball de l'Ajuntament per als propers 3 anys?


Sempre dic que els regidors i les regidores som simplement ciutadans que representem a ciutadans: ni més, ni menys. Això comporta, al meu entendre, una doble responsabilitat política fonamental: 1) explicar a les persones que representem allò que decidim en representació seva (d'aquí la meva dèria en explicar-ho tot en el meu blog), 2) obrir al màxim possible totes les vies d'implicació de la ciutadania en les decisions d'allò que li afecta (d'aquí la dèria de l'equip de govern de multiplicar els actes informatius i les vies de participació a la nostra ciutat). Per informar i per donar la veu a les persones i entitats interessades sobre el Pla d'Actuació del Mandat (PAM) hem organitzat els quatre actes públics que consten en el cartell adjunt i hem obert el web www.santfeliu.cat/pam.

Què és el PAM?
Com és ben sabut, i després de les eleccions del passat 24 de maig (ja fa 10 mesos... com passa el temps!),  PSC i ICV-EUiA vam signar el 12 de juny de 2015 un acord de govern fins a les properes eleccions de maig de 2019: aquí n'hi ha el text complet, amb els seus objectius i acords programàtics.

Aquell acord entre partits en els moments inicials del mandat s'ha de concretar posteriorment en l'acció de govern a la institució, la qual ha de respondre òbviament a un programa de treball. Aquest programa de treball és justament el Pla d'Actuació del Mandat, i abasta el conjunt dels quatre anys que el composen: 2016, 17, 18 i 19, i s'ha de concretar encara més en els corresponents pressupostos d'aquests quatre anys, tots ells sota la responsabilitat de l'actual equip de govern.

En aquest enllaç, es pot veure el PAM del mandat anterior, i el seu nivell de compliment, ja que òbviament ja està acabat i ja en vam donar públicament compte a primers de l'any passat.


Què inclou el PAM? Com s'elabora?
Cada equip de govern estructura el seu PAM com considera més adequat a partir dels seus programes electorals i compromisos de coalició. Tots ells, però, van d'allò més general a allò més concret, incloent normalment els quatre nivells que tot seguit exposo:

1. Objectius de ciutat
Representen la direcció estratègica i contribueixen a clarificar la visió del municipi. Són objectius globals de naturalesa marcadament transversal. Es recomana definir un màxim de 4-5 objectius de ciutat.

2. Objectius estratègics
Fan referència a situacions del municipi que són millorables o a problemes que es volen resoldre en un sentit ampli. Expressen finalitat. Cada objectiu estratègic hauria de dependre d’un únic objectiu de ciutat. Cada objectiu de ciutat hauria de comptar amb un màxim de 3-4 objectius estratègics.

3. Objectius operatius.
Fan referència als resultats concrets que es volen obtenir. Expressen, per tant, una magnitud com a fita i un període de temps per aconseguir-la. Cada objectiu estratègic hauria de comptar amb un màxim de 3-4 objectius operatius. Han de ser avaluables mitjançant indicadors de gestió.

4. Actuacions.
Són els fets concrets que es duen a terme per aconseguir els objectius operatius. S’aproven normalment en actes administratius (ple, junta, decret) i formen part d’un programa conegut i compartit de treball. Cada objectiu operatiu hauria de comptar amb un màxim de 3-4 actuacions.
Tots els objectius s’expressen habitualment amb infinitius. Les actuacions s’expressen amb substantius.

Els objectius de ciutat i els estratègics responen directament a la voluntat política guanyadora a les urnes i, per tant, les sol elaborar l'equip de govern. Aquest és el cas del nostre Ajuntament, en què els deu regidors i regidores del govern hem establert els quatre objectius de ciutat o eixos que es poden veure en fons magenta i els setze objectius estratègics que se'n deriven. Són aquests:


Els altres dos nivells (els objectius operatius i les actuacions) els hem volgut concretar amb un doble procés participatiu: a l'interior de l'Ajuntament, amb el conjunt de treballadors i treballadores municipals que després l'hauran de dur a terme, i amb la ciutadania que hi vulgui participar, en els quatre actes públics abans esmentats i amb la pàgina web que hem habilitat. 

També hem volgut oferir diàleg polític als sis grups de l`oposició municipal, per tal de poder aportar-hi, si ho creuen convenient, les seves prioritats o propostes. Vam tenir una reunió amb tots ells a primers de febrer, i ICV-EUiA i PSC tindrem la porta oberta per a reunions bilaterals amb els grups municipals que ho desitgin fins a meitat d'abril.  La intenció, com ja els hem explicat, és aprovar el PAM 2016-2019 en el ple del mes d'abril.

Vull agrair molt sincerament l'assessorament metodolòtic continuat, en tot aquest guió i procediment de treball, del Servei d'Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona.

Com s'hi pot participar? Fins quan? Quan s'aprova el PAM?
Com he dit abans, presencialment en els dies 29 i 30 de març i 5 i 6 d'abril, i virtualment, a la pàgina www.santfeliu.cat/pam fins al 12 d'abril.

Tant presencialment com virtualment, partirem d'un primer esborrany complet de treball, elaborat, com he explicat abans, amb el suport de la Diputació i amb les aportacions dels tècnics de l'Ajuntament. No el reprodueixo íntegrament, però en poso, com a exemple, el primer punt complet:

Objectiu de ciutat: 1. Fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats.
Objectiu estratègic: 1.1. Combatre les situacions d’urgència social i de pobresa del municipi,
Objectiu operatiu: 1.1.1.Assegurar els mínims vitals per a tota la població, fent especial incidència en els col·lectius més vulnerables
Actuacions:
- Aprovació del Pla de Rescat Social.
- Incorporació de l’alimentació fresca en el banc d’aliments.
- Establiment d’un servei per a l’atenció d’urgència social les 24 hores.
- Elaboració d’un protocol per a l’abordatge de l’atenció a persones en risc d’exclusió i vulnerabilitat social.

El que es farà en els actes públics i en la pàgina web és valorar i fer propostes sobre els objectius operatius i sobre les actuacions. Els grups de l'oposició també faran propostes sobre aquests dos apartats.

Amb totes les aportacions rebudes, acabarem de completar aquest esborrany inicial, amb l'assistència tècnica de la Diputació i amb el diàleg polític amb els grups que ho desitgin. Aquest procés el tancarem el dia 21 d'abril, i el PAM s'aprovarà en el ple del dia 28 d'abril.

El PAM inclou les inversions? Què està previst fer en els propers 3 anys?
Sí, el PAM inclou lògicament les inversions que està previst inicialment fer a Sant Feliu entre 2016 i 2019. Com ja he explicat en altres ocasions, el finançament de les inversions no és el mateix que el del pressupost ordinari. De manera que, per tal de poder fer un pla d'inversions, és evident que és imprescindible saber abans quina és la nostra capacitat inversora. El compliment de tots els requeriments legals d'estabilitat pressupostària i del necessaris criteris de prudència financera situa la nostra capacitat inversora d'uns 6 milions d'euros per any: 3 milions mitjançant préstecs i entre 3 milions per les aportacions d'altres administracions, sobretot de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tenint en compte que hi ha uns tres milions d'euros que s'arrosseguen de l'any 2015, hem previst inicialment aquestes prioritats d'inversió i aquesta distribució en el temps:

Prop, per tant, de 30 milions d'euros. La proposta inicial del desglossament complet el tenen ja, des de fa mesos, els diversos grups municipals, i el debatrem al primer dels quatre actes públics, el de dimarts que ve: així que el penjaré immediatament després, per tal d'"incentivar" l'assistència a la primera trobada al Centre Cívic del Mas Lluí. En faig, però, un "tastet":

1. Equipaments públics que es remodelaran íntegrament o s'acabaran en aquest mandat:

2. Equipaments públics amb millores molt significatives:
  • Inversió addicional en escoles públiques de primària.
  • Camp de futbol de la Peña Recreativa
  • Casal de la Gent Gran
  • Centre Polivalent Falguera
  • Cinebaix
  • i moltes altres, d'imports inferiors a 100.000€

. Millores de l'espai públic:

4. Habitatge: una previsió inicial per al treball que hem de fer de manera conjunta amb el futur Parc metropolità d'habitatges socials, que impulsarem des de l'Àrea Metropolitana, i sobre el qual escriuré properament.Com veieu, moltes propostes, molts projectes, que volem que el màxim de persones pugui conèixer i tingui l'oportunitat de millorar. Et convido molt sincerament a què hi diguis la teva!!!