dissabte, 2 de maig de 2015

29/04/15: un gran debat a les Tovalloles sobre els temes que afecten a les persones amb discapacitat.

Foto de Marc Rius al Fet a Sant Feliu.
La setmana passada hi va haver un debat molt important sobre els temes que afecten a les persones amb discapacitat a Sant Feliu. L'organització del debat va ser un encert de les cinc entitats convocants, ja que va aconseguir reunir molta gent i totes les forces polítiques per debatre un tema que afecta directament a milers de persones de la nostra ciutat. Crec que van fer un esforç important que vaig voler agrair en el debat i que reitero en aquest escrit. Un agraïment extensiu també al Fet a Sant Feliu, que va ajudar en l'organització i moderació del debat, i al Voluntariat de Sant Feliu, que va fer possible el muntatge de la sala i l'acompanyament a moltes de les persones assistents, i que van omplir la sala.

Aquesta va ser més o menys la meva intervenció (en negre, les instruccions de l'organització, en blau la meva resposta. El temps el calculo sempre amb el criteri de 100 paraules/minut, i fent cas al comptador de Word):

1- Mig minut de presentació de cada candidatura.
-         Iniciativa i Esquerra Unida fem balanç d’aquest mandat i ens presentem al proper amb el lema: “tot a l’abast de tothom”.
-         “Tothom” inclou òbviament a les persones amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial.
-         I “tot” inclou tots els àmbits de la vida personal i col·lectiva: des de l’habitatge fins a la mobilitat o l’accés als serveis públics, la cultura, etc.
(61 paraules)

2- BLOC 1: Creació de l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat de Sant Feliu de Llobregat (IMD-SF ) i necessitat de treball en xarxa entre polítics, tècnics i entitats.
1-2 minuts sobre com enfoca el tema cada candidatura.
-         Hem de distingir entre els objectius i els mitjans. Com he dit abans, l’objectiu és que “tot estigui a l’abast de tothom”.
-         El mitjà com fer això possible té diferents alternatives: a meitat dels noranta, amb alcalde d’ICV, es va constituir el Patronat de Serveis a les Persones amb Discapacitat, que fa uns deu anys, amb alcalde del PSC, es va suprimir, i ara tenim un Programa de serveis a les persones amb disminució, amb la mateixa tècnica responsable, la Mercè Solé, de la qual tots en fem una valoració immillorable.
-         En el nostre programa no parlem de mitjans municipals, sinó d’objectius de ciutat. El mitjà concret amb què aconseguir aquest objectiu de “tot a l’abast de tothom” amb les persones amb discapacitat l’acordarem en el marc de l’elaboració del proper Pla d’Actuació del Mandat.
-         Sigui quin sigui el mitjà administratiu, el que cal són dues coses, que ICV-EUiA garantirà: la suficiència de recursos econòmics i personals del programa o servei, i el treball permanent amb les entitats de la discapacitat.
-         Creiem també que és molt important un centre de referència, un espai fix de trobada per a l'atenció a la ciutadania,  la relació i treball de les entitats i la seva coordinació amb l’ajuntament.
(210 paraules)

 3- BLOC 2: Reserva de llocs de treball en plans d’ocupació.
1-2 minuts sobre com enfoca el tema cada candidatura.
-         La legislació estableix una reserva de llocs de treball obligatòria per a persones amb discapacitat en les plantilles existents i en les noves ofertes de places.
-         Pel que fa a la plantilla existent, hi ha d’haver una presència del 2% dels components de la plantilla.
-         Pel que fa a l’oferta pública, la llei preveu una reserva d’un 5%. Aquest mandat no hem pogut fer nova oferta pública, per les limitacions legals vigents.
-         Pel que fa als plans d’ocupació, ens hem de cenyir als requeriments de les administracions que els convoquen.  Les persones contractades se seleccionen en una taula mixta de Serveis Social i Ocupació, i valorant  les circumstàncies de cada persona i la seva família. La discapacitat es un dels criteris que puntua en aquesta  valoració.
-         Iniciativa i Esquerra Unida hem considerat que aquest criteri de valoració és insuficient. Per això, pel que fa als nous plans que depenguin de l’Ajuntament, aplicarem la reserva del 5% que s’ha de preveure a l’oferta pública.
 (168 paraules)


4- BLOC 3: Habitatge.
1-2 minuts sobre com enfoca el tema cada candidatura.
-         La permanència o l’accés a l’habitatge és fonamental des del punt de vista de l’autonomia personal.
-         Per fer-ho possible, cal considerar tres qüestions: l’accessibilitat a l’habitatge dins les comunitats, els ajuts a la rehabilitació d’habitatges i el mateix accés a l’habitatge.
-         Pel que fa a l’accessibilitat, tramitem els ajuts que l’Àrea Metropolitana està prioritzant per a la instal·lació d’ascensors en les comunitats més antigues que no en tenen. A Sant Feliu també ho vam prioritzar amb la Llei de Barris.
-         Pel que fa a la rehabilitació de la pròpia llar, l’Ajuntament no cobra cap tribut per a l’execució de les obres d’adaptació necessàries (amplada de portes, canvi de banyera per plat de dutxa, etc).
-         Pel que fa a l’accés a l’habitatge, la nostra ciutat no ha disposat fins ara d’un parc d’habitatge social de lloguer. Ens proposem impulsar-lo a partir del proper mandat, i inclourem mesures tant en l’adaptació dels habitatges, com de reconeixement de la discapacitat en els criteris de valoració per a l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, aplicarem els criteris que estableixi la Taula de l’Habitatge Social, que agrupa les entitats que promouen l’habitatge social a Catalunya. També volem impulsar una primera promoció d’habitatge tutelat, que inclogui  reserva per a persones amb discapacitat, al solar d’equipaments darrera l’IES Olorda.
(217 paraules)


5- Mig minut de cloenda per cada candidatura.
-         -         Vull destacar tres idees finals, que, a més dels temes tractats abans, són els nostres compromisos principals:
-         1) espai propi: com he dit, sabem que és una petició important de les entitats de la discapacitat.  És una petició que fem nostra i que atendrem en el marc del proper Pla d’Actuació del Mandat.
-         2) dret a l’educació, tant dins com fora l’escola. Treballarem amb les escoles i els esplais per veure com millorar aquest dret
-         3) accessibilitat: en aquests moments ja tenim el 87% de la ciutat (exclosos els polígons industrials) sense barreres arquitectòniques. En els propers quatre anys, ens proposem arribar al 100%,
(108 paraules)