Moció de tots els grups municipals d'ICV-EUiA per demanar la retirada de l'avantprojecte de la LOMCE i el cessament del ministre Sr. Wert.

Només els falta intentar reintroduir la Formación del Espíritu Nacional....!

A tots els ajuntament catalans on ICV-EUiA-EPM té grup municipal, al llarg del mes de desembre presentarem mocions com aquesta, en què l'únic que canviarà serà la referència a cada municipi. A Sant Feliu, la debatrem i aprovarem, potser amb algun canvi si l'acordem amb algun altre grup municipal, en el ple del proper 20 de desembre.

Atesa la presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert.

Atès que de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca que l’aprovació de la  LOMCE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
 • Defineix l’educació no com un dret sinó com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d'oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i musical.
 • Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas educativa.
 • Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat de què cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
 • Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la tasca de cohesió social que ha significat el model d'immersió lingüística al nostre país. Aquest sistema d'immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30 anys d'aplicació  són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu encert.
 • Consolida la segregació d'alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els barris i en el conjunt del país.
 • Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la igualtat d'oportunitats.
 • Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un  model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
 • Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUIA-ISF proposa al Ple els següents acords:

ACORDS
 • Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMCE perquè, tal i com esta plantejat, amb propostes pròpies de l’etapa predemocràtica, significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra diversos aspectes en els quals es basa la cohesió social.
 • Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 • Tercer.- Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta contra el model de país i la cohesió social.
 • Quart.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan provocant.
 • Cinquè.- Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits, entitats i comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística als nostres centres educatius.
 • Sisè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), al Consell Escolar Municipal de Sant Feliu de Llobregat, als centres educatius i a les associacions de pares i mares d'alumnes de la nostra ciutat.


Sant Feliu de Llobregat, 20 de desembre de 2012

Comentaris