Nocions bàsiques sobre l'IBI: un tema en què cal transparència i tota la informació.

Recentment, amb motiu del debat del pressupost de 2013, han aparegut a Sant Feliu diversos cartells com aquest promoguts per l'Associació de Veïns Roses-Castellbell. En l'audiència pública prèvia a la presentació del pressupost, el president de l'esmentada Associació va demanar públicament dues coses: 1) la retirada de l'ordenança fiscal que regula l'IBI i el seu valor per a l'any que ve, i 2) l'inici immediat d'un nou procés de revisió cadastral per ajustar els valors cadastrals als valors de mercat, en un moment en què els preus de venda han baixat molt. A totes dues coses, vaig respondre que no. I en aquest escrit m'agradaria explicar el per què, m'agradaria explicar les nocions bàsiques sobre l'IBI que fonamenten el nostre "no". Més encara quan la portaveu socialista intenta també "desgastar" al govern municipal amb aquest tema.

Primer punt: l'increment de l'IBI . 
  • L'IBI està regulat pels articles 60 a 77 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), que es pot consultar aquí.
  • L'IBi representa, com vaig explicar aquí, el 38,8% dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament. Per a l'any que ve, seran poc més 14 milions d'euros, sobre un total de poc més de 36 milions. És la font més important de finançament de gairebé tots els municipis, també del nostre. 
  • Crec que és oportú fer una mica de descripció de com es calcula l'IBI. Estem parlant d'un impost que paguen els propietaris d'un habitatge, comerç, plaça d'aparcament, etc. que té dos factors: el valor liquidable (VL, que pot coincidir o no amb el valor cadastral (VC))  i un tipus de gravamen (TG, que fixa cada Ajuntament). És a dir: IBI = VL x TG
  • VC: el valor cadastral és el valor de referència que fixa el Ministeri d'Hisenda per mitjà de la Direcció General del Cadastre per a cada immoble de propietat. S'actualitza periòdicament mitjançant les revisions de valors cadastrals, que han de sol·licitar al Ministeri els ajuntaments que vulguin actualitzar els VC del seu municipi. Les revisions cadastrals estan regulades en l'article 28.3 de la Llei del Cadastre (RDL 1/2004). A Sant Feliu, la darrera revisió cadastral es va fer l'any 2005 i va entrar en vigor l'1 de gener de 2006. En aplicació de l'article abans esmentat, qualsevol revisió cadastral no podria aplicar-se abans de 2016.
  • VL: quan una revisió cadastral incrementa molt els valors, s'estableix un període transitori de 9 anys en què, per al càlcul de l'IBI, no s'imputa en la seva totalitat el nou valor cadastral, sinó que el valor liquidable es va repartint gradualment, en aquests nou anys. Per això, en aquest període, en els rebuts es veu el valor cadastral i el valor liquidable, fins que, amb els anys, tornen a coincidir els dos valors.
  • TG: el tipus de gravamen l'estableix anualment cada ajuntament, dins del límit previst l'article 72.1 de la LRHL (mínim de 0,40 i màxim de 1,10) i en virtut de la seva autonomia local. A Sant Feliu, els anys 2012 i 2013 serà del 0,522%.
M'agradaria recollir totes aquestes nocions bàsiques en aquest quadre resum, relatiu a un habitatge concret del carrer Barcelona, de la nostra ciutat, al barri Falguera:

Aquest pis va augmentar molt de valor cadastral, com deia, al 2006: va passar de 20.000€ a 57.000€, un 177% més. Als anys 2004 i 2005, el VC i el VL coincidien, però a partir de 2006, per no fer una apujada tan brutal de l'IBI, aquest increment s'està repartint en nou anys, fins que VL i VC tornin a coincidir al rebut de 2015. Aquests increments importants de VL s'han compensat parcialment rebaixant el tipus de gravamen (columna 7), més concretament un 2% entre 2009 i 2012.
  • Enguany, per poder eixugar el dèficit acumulat existent al 2011 i complir el pla de sanejament, que és un imperatiu legal ineludible, no hem rebaixat el TG (fila 2013, columna 7) en un 2%, i no el situarem en el 0,512%, tal com va demanar la portaveu socialista al ple de setembre (...oblidant els increments mitjans del rebut d'IBI en els anys en què era regidora d'Hisenda, especialment 2008 i 2009)
  • El rebut de l'IBI creixerà, és evident: entre un 6% i un 7% per a la majoria de domicilis, entorn de 2,5 punts més que l'IPC. A més de l'exemple anterior, en aquest full (gràcies, Manel Leiva, per aquest document) hi ha una mostra molt més completa de dades cadastrals fins 2012 i hipòtesis fins 2015 de deu domicilis en diferents barris de Sant Feliu.
  • Entenem aquest diferencial no és, en cap cas, un abús.  Hi hauria alternativa? En un pressupost ja molt ajustat al 2011 per les mesures d'ajustament que vam adoptar, reduir ingressos per IBI comportaria incomplir les lleis de morositat o d'estabilitat pressupostària, reduir o suprimir serveis o anul·lar pràcticament les inversions, la major part de les quals són en equipaments ja existents o en la millora de la via pública. Hem optat, per tant, per no fer-ho i per mantenir el TG com estava, en el 0,522% i no retirar, per tant, l'ordenança fiscal que regula aquest valor, com ens demana l'Associació de Veïns.

Segon punt: la revisió total de l'IBI, és a dir, dels valors cadastrals.

Si la gràfica anterior continués, veuríem que a l'any 2015, el valor liquidable tornarà a coincidir amb el valor cadastral (columnes 1 i 2). No és possible, fins que acabi el període de transitorietat que va començar el 2006 i per la pròpia Llei del Cadastre, aprovar uns nous valors cadastrals abans de 2016: aquest tema no figura, d'altra banda, ni en l'acord de govern que vam subscriure amb CiU ni al Pla d'Actuació d'aquest mandat.

Estic convençut, però, que els partits i coalicions que es presentin a les eleccions del 2015 hauran d'explicar bé què pensen fer en relació a aquesta qüestió: la revisió dels valors cadastrals i les decisions sobre els tipus de gravamen. I ho hauran de fer també en relació al conjunt dels ingressos i les despeses municipals. Si algú proposa disminuir els ingressos municipals (recordem que l'IBI és l'ingrés principal de l'Ajuntament) ha de dir de quina manera proposa també reduir la despesa: reducció, supressió o privatització de serveis? reducció de personal (no n'hi ha prou amb el tòpic de reduir el sou "dels polítics", s'haurà de treballar una mica més...)? Animo a tothom que vulgui presentar les seves propostes en aquest sentit, que faci el pas que hem fet altres veïns i veïnes de Sant Feliu i ho plantegi en un programa electoral i amb un conjunt d'homes i dones amb ganes de tirar-lo endavant!

Per tant, i per acabar, i tal com vaig explicar a l'audiència pública, ni rebaixarem el tipus de gravamen de l'IBI aquest any, ni farem la revisió cadastral en aquest mandat. El que sí que farem, òbviament, és explicar tantes vegades com calgui les raons d'aquestes dues decisions, en els llocs, els moments i els formats que la ciutadania de Sant Feliu i les seves entitats considerin convenient: la nostra opció i la nostra convicció és la plena transparència en tot i  la informació clara i completa de tot allò que els regidors i regidores, com a simples representants de la ciutadania, gestionem en nom seu.

Comentaris