Nocions bàsiques per entendre el pressupost municipal: LES DESPESES (2/2)

En el primer d'aquests dos escrits de nocions bàsiques, vaig intentar explicar el conjunt dels ingressos municipals. Ara és el torn de les nocions bàsiques sobre el pressupost municipal de despeses, que també es divideixen en despeses ordinàries i d'inversions.


Les despeses ordinàries o corrents.

Capítol 1: Personal. 
És el total de les retribucions, per tots els conceptes (inclosa Seguretat Social, antiguitat, etc) de tot el personal polític, tècnic, administratiu i operatiu (ja siguin funcionaris o laborals) de l’Ajuntament. És, en la major part d'ajuntaments, la despesa més important.
En el pressupost de 2011, estem parlant de 15,3M€ i una plantilla de 354 persones (exclosos els càrrecs electes). És el 44,3% del pressupost ordinari de despeses.

Capítol 2: Béns corrents i serveis. 
És el cost dels serveis municipals (l'enllumenat públic, els consums d'aigua o gas d'escoles o pavellons, per exemple), del funcionament de la ciutat, tant si el presta directament l'ajuntament (manteniment de la via pública, per exemple) com si ho té en concessió amb empreses externes (com ara la recollida d'escombraries o la jardineria).
A Sant Feliu, l'any 2011 ha tingut un pressupost total de 12,3 M€, que és el 35,5% de la despesa ordinària de l'Ajuntament. Els conceptes més importants són:
  • la recollida d'escombraries, 1,4M€,
  • la neteja dels edificis municipals i les escoles públiques, 1,4M€,
  • la neteja dels carrers, 1,5M€,
  • el servei de jardineria, 1,3M€,
  • el total de consums d'electricitat, aigua i combustible de via pública i edificis municipals, 1,3M€.
Capítol 3: Despeses financeres. 
Són els interessos dels préstecs que té signats l'Ajuntament. També inclou conceptes menors, com ara les cancel·lacions anticipades, els interessos de demora,... Segueix, com en els préstecs hipotecaris, l'evolució de l'Euribor: al 2008 va ser d'1 M€, al 2010 de 380.000 € i al 2011 de 530.000 €, l'1,8% del pressupost ordinari de despeses.

Capítol 9: Passius financers. 
Em salto l'ordre per adjuntar al capítol 3 (interessos) el capítol 9 (amortització de capitals). El capítol 9 preveu, per tant, el pagament de retorn o amortització de préstecs bancaris que s'han utilitzat durant anys anteriors per pagar inversions. L'any 2011 ha tingut un import de 3,7M€, el 10,8% del pressupost ordinari de despeses.

Capítol 4: Transferències corrents. 
Són els diners que l'Ajuntament lliura o transfereix:

  • a altres administracions pels serveis mancomunats o els compromisos que hi té contrets, 
  • a les entitats de Sant Feliu per mitjà dels convenis o subvencions, i 
  • a les famílies mitjançant beques o altres formes d'ajuts. 
La seva finalitat no és la inversió, sinó la despesa de les seves activitats ordinàries. En el nostre pressupost, té un import de 2,7M€, un 7,9% del pressupost ordinari de despeses. La partida més important és la que transferim a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: 1,2M€, que financen els serveis que tenim mancomunats (des del sanejament de l'aigua fins al tractament dels residus o el dèficit del bus urbà). Al 2011 ha inclòs una partida de 160.000€ per atendre situacions personals o familiars de precarietat, amb l'informe dels serveis socials municipals. Entorn de 320.000€ van a entitats locals culturals, esportives, socials, etc. 

Les despeses d'inversions.


Capítol 6: Inversions. 
Es tracta, bàsicament, d'obres i de compres. Les obres han de ser, òbviament, en l'espai públic o en equipaments municipals. Les compres han de ser també necessàries per al funcionament de l'espai públic (bancs o fanals, per exemple) i, sobretot, dels serveis municipals (des de vehicles fins a programes informàtics o equips de so o qualsevol instal·lació necessària per als equipaments munciipals). És un capítol molt variable, depenent de la capacitat inversora de cada ajuntament en cada any concret. A Sant Feliu, és un capítol oscil·lant, segons les possibilitats.
Al 2011, inicialment s'havien previst només 1,3 M€, corresponents al pagament del trasllat de l'Escola Bressol Fàbregas a la seva nova ubicació al barri de Can Bertrand. Posteriorment, al juliol, es va fer una modificació de crèdit per atendre les anomenades "inversions de proximitat", com ja vaig explicar en aquest escrit.

Capítol 7: Transferències de capital.

Es tracta de transferències per a inversions (a altres administracions, entitats o famílies, però no per a despesa d'activitat ordinària). Un exemple seria, per exemple, una inversió en el Parc de Collserola, a la qual hauríem d'aportar la nostra part corresponent, ja que no és municipal, però formem part del Consorci que el gestiona.
Al 2011 no hi havia previsió en aquest capítol.

Capítol 8: Actius financers. 
És una partida de poc contingut econòmic en un ajuntament. Es tracta de les bestretes que es concedeixen als treballadors municipals. Puja 86.500€ l'any 2011.


FINALMENT, LA NOCIÓ D'"EQUILIBRI PRESSUPOSTARI".

El pressupost de 2011, en el moment en què es va aprovar, tenia un import exactament igual als ingressos que les despeses (35.995.083 € en tots dos casos). Estava, per tant, equilibrat, que és una exigència legal.

Els pressupostos són això: previsions abans de començar un any. Quan es tanquen, parlem de les liquidacions, que poden ser amb dèficit o amb superàvit. En els darrers anys, s'ha tancat amb superàvit, important quan el moment econòmic era bo (de 2004 a 2008) i lleuger amb l'esclat de la crisi, a partir de 2008. Com serà la liquidació de 2011? Aquest serà, justament, el punt d'inici dels propers escrits en què abordaré l'elaboració del pressupost de l'any 2012.

Comentaris