dissabte, 5 de desembre de 2009

Idees bàsiques per entendre el pressupost de l'Ajuntament i per saber per què hem votat NO.(2)

Som-hi amb el segon escrit per entendre d’on surten i en què ens gastem els 40,5 milions d’euros del nostre pressupost municipal.

Fem una mica de memòria. 1) Com és el pressupost de l’ajuntament i quants diners hi ha? 2) D’on surten els 40,5M€ d’ingressos? Totes dues coses les vaig explicar aquí. 3) Per què ICV-EUiA hem votat en contra? Ho vaig explicar també aquí.

Continuo amb la meva intenció de posar a l’abast de tothom que li interessi l’estructura i el contingut del pressupost municipal, responent a una quarta qüestió: 4) En què es gasten els 40,5M€ de què disposarem el 2010?

El pressupost de despeses d’una administració pública té dues maneres de llegir-se: segons les seves finalitats o segons els conceptes de despesa. Al final, lògicament, han de sumar igual: 40,5M€ en el nostre cas.

D’altra banda, com en el pressupost d’ingressos, també distingim entre les despeses ordinàries de l’Ajuntament (les que financen l’estructura municipal i els serveis bàsics de la ciutat) i les despeses d’inversions, que es refereixen a les despeses que tenen caràcter puntual, normalment les compres (des de mobiliari fins a solars) i les obres (des d’una millora en un equipament fins a la urbanització d’un nou barri).

Mirem el pressupost ordinari, segons els conceptes de despesa. També s’ordenen per capítols, com el d’ingressos. Té aquesta estructura:

Capítol 1: Personal. És el total de les retribucions, per tots els conceptes (inclosa Seguretat Social, antiguitat, etc) de tot el personal polític, tècnic, administratiu i operatiu (ja siguin funcionaris o laborals) de l’Ajuntament. En el pressupost de 2010, estem parlant de 15,5M€ i una plantilla de 357 persones (exclosos els càrrecs electes).

Capítol 2: Béns corrents i serveis. És el cost dels serveis municipals (l'enllumenat públic, els consums d'aigua o gas d'escoles o pavellons, per exemple), del funcionament de la ciutat, tant si el presta directament l'ajuntament (manteniment de la via pública, per exemple) com si ho té en concessió amb empreses externes (com ara la recollida d'escombraries o la jardineria). L'any que ve, té un import total de 12M€. Els conceptes més importants són:
- la recollida d'escombraries, 1,4M€,
- la neteja dels edificis municipals i les escoles públiques, 1,4M€,
- la neteja dels carrers, 1,3M€,
- el servei de jardineria, 1,3M€,
- el total de consums d'electricitat, aigua i combustible de via pública i edificis municipals, 1,2M€.

Capítol 3: Despeses financeres. Són els interessos dels préstecs que té signats l'Ajuntament. També inclou conceptes menors, com ara les cancel·lacions anticipades, els interessos de demora,... Ara és una partida baixa, perquè l'euribor està baix: l'any 2010 seran 380.000€, mentre que fa dos anys era una mica més d'un milió.

Capítol 4: Transferències corrents. Són els diners que l'Ajuntament lliura a altres administracions pels compromisos que hi té contrets, a les entitats de Sant Feliu per mitjà dels convenis o subvencions, i a les famílies mitjançant beques o altres formes d'ajuts. La seva finalitat no és la inversió, sinó la despesa de les seves activitats ordinàries. En el nostre pressupost, té un import de 2,7M€. La partida més important és la que transferim a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: 1,2M€, que financen els serveis que tenim mancomunats (des del sanejament de l'aigua fins al tractament dels residus). Inclou una partida de 140.000€ per atendre situacions personals o familiars de precarietat, amb l'informe dels serveis socials municipals. Entorn de 320.000€ van a entitats locals culturals i esportives: un 15% menys que l'any passat. És una de les raons per no votar el pressupost de PSC i CiU.

Les despeses d'inversions són bàsicament dos: les obres, i l'amortització de crèdits bancaris demanats en anys anteriors per finançar justament les obres. Per no allargar-me més encara, només esmento dos capítols menors: el 7, de transferències per a inversions (a altres administracions, entitats o famílies, però no per a despesa d'activitat ordinària), Pujarà 119.000€ l'any que ve, i el 8, d'actius financers: les bestretes que es concedeixen als treballadors municipals. Pujarà 86.500€ l'any que ve. Les partides realment importants són:

Capítol 6: Inversions. Enguany seran 6,2M€, als quals cal afegir els 3,9M€ que arribaran a primers d'any gràcies al segon "Plan Zapatero". Poca broma: entre que els governs socialistes de Madrid i Barcelona estan transferint des de 2004 diners com mai als ajuntaments, i els prop de 12 milions que ha transferit en dos anys amb el Plan E, mai l'ajuntament ha disposat de tants diners per a inversió! La partida més important és per al soterrament: 2,5M€. Com expliquem en el full que ja he esmentat abans, no estem d'acord que financem obra de subsòl: als ciutadans i ciutadanes ens toca pagar obra de superfície, de construcció de ciutat, no de subsòl, de construcció d'infrastructura ferroviària. No compartim altres inversions, però ja ho expliquem en el document a què em refereixo.

Capítol 9: Passius financers. És, com avançava abans, el pagament de retorn o amortització de préstecs bancaris que s'han utilitzat amb anterioritat per pagar inversions. L'any que ve, parlem de 3,6M€.

(És tard, és divendres... i ja acabaré de descriure en un tercer i darrer escrit com s'estructura el pressupost en conceptes de despesa (educació, policia local, esports, administració general, etc.) No sé si algú llegirà amb atenció aquests tres escrits... però m'agradaria que fossin útils a qualsevol ciutadà que, a més de pagar impostos, vol saber a què es destinen i vol tenir criteri o opinió sobre aquesta destinació. Apa, ja m'he enrotllat prou. Bona nit! Adéu siau!)