dijous, 26 de novembre de 2009

Idees bàsiques per entendre el pressupost de l'Ajuntament i per saber per què hem votat NO.(1)

Tot i el risc que em surti la vena de mestre, crec que és bo conèixer una mica l'estructura bàsica d'un pressupost d'una administració pública quan es té interès en saber com s'administren els diners de tots. Així que... al loro!

Per a qui ja sàpiga com va el tema i vulgui conèixer el pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2010 (i presentar-hi al·legacions si ho creu convenient), se'l pot descarregar aquí. És un document de treball d'ICV-EUiA i conté els nostres propis comentaris: transparència pura. És, d'altra banda, el millor document pressupostari possible avui a Sant Feliu, ja que té les comparacions amb els anys 2007, 2008 i les dades fins a setembre de 2009.

I si a més, vostè és impacient i vol saber per què hem dit que no a aquest pressupost, es pot descarregar els arguments que vaig exposar al ple d'ahir mateix... aquí.

Per a qui li interessi, una mica de teoria... Un pressupost municipal, com qualsevol altre, té el seu pressupost d'ingressos i de despeses. Tant un com l'altre, tenen l'apartat que es diu "ingressos o despeses corrents o ordinaris", referits als ingressos o despeses estructurals de l'ajuntament i per al seu funcionament quotidià, i l'apartat d'"ingressos o despeses per a inversions", que es refereixen a les obres i el seu finançament.

Anem als ingressos ordinaris. El constitueixen cinc capítols:

Capítol 1: Impostos municipals directes. És el més important del pressupost municipal i inclou l'IBI, l'impost de circulació, les plusvàlues i l'IAE. A Sant Feliu, seran 16,9M€ el 2010.

Capítol 2: Impostos municipals indirectes. És l'impost d'obres, lligat de manera molt directa a la construcció. Fa tres anys va ser un ingrés de 1,6M€. Al 2010, només serà de 500.000€.

Capítol 3: Taxes i preus públics dels serveis municipals. És el conjunt de taxes i preus pels serveis de tota mena que presta l'Ajuntament. Des dels guals, el cementiri, les multes o la recollida d'escombraries, fins les quotes de l'escola de música, les escoles bressol, o les quotes de la piscina d'estiu. Estem parlant de 5M€ per a l'any 2010.

La suma d'aquests tres capítols és el que es coneix com ingressos propis, ja que cada ajuntament té capacitat per decidir-los i gestionar-los any a any: fixant el tipus d'IBI, regulant els preus dels serveis, etc. Els ingressos propis es fan servir, per exemple, per calcular l'aportació municipal als projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament: el famós 0,7%.

Capítol 4: Transferències corrents. Són els diners que transfereixen les altres administracions per finançar els serveis municipals (no les inversions). La més important és la participació municipal als Pressupostos Generals de l'Estat (7,8M€), els diners que rebem de la Generalitat (2,7M€) i de la Diputació (0,4M€).

Capítol 5: Ingressos patrimonials. Són els diners que deriven de l'aprofitament del patrimoni municipal, ja sigui financer (interessos en caixes o bancs... sempre mínims... :-( o per les concessions de tota mena que ha cedit a un tercer: piscina coberta, zona blava, aparcaments, tanatori,.. L'any 2010, suposaran 667.000€.

Tot plegat, fa uns ingressos ordinaris de poc més de 34M€.

Pel que fa a les inversions:

Capítol 6: Alienació d'inversions reals. Són diners que provenen de les vendes de patrimoni municipal: o bé terrenys o bé propietats immobles (per exemple, la possible futura venda de l'edifici que actualment ocupa l'Escola Tramuntana). Al 2010, no n'hi ha.

Capítol 7: Transferència de capitals. Són diners que vénen de les altres administracions (com el capítol 4) però que no financen despesa ordinària, sinó les inversions per a les quals s'han demanat expressament (les obres, però també els projectes per fer-les). Al 2010, seran 2,3M€.

Capitol 8: Actius financers. En un ajuntament, és un capítol insignificant. Es correspon amb el retorn de les bestretes concedides al propi personal. Només seran 86.500€ l'any que ve.

Capítol 9: Passius financers. Són els préstecs que es demanen a les entitats bancàries per finançar una part de les inversions (la que no es finança amb els capítols 6 i 7 anteriors o amb el possible estalvi del pressupost ordinari). L'any que ve seran 4M€. Però això no suposa 4M€ d'inversió a Sant Feliu, sinó que 2,5M€ es transferiran al Ministeri de Foment per pagar el soterrament. En això, ICV-EUiA estem totalment en contra i és una de les causes centrals de rebuig al pressupost.`

Però això ja ho explicaré en el proper escrit sobre el pressupost.

1 comentari:

Alegria ha dit...

Molt interessant... però que molt interessant... davant de tot, prioritzem la transparència, sí senyor!!!!! Seria bó que tothom tingués accés a aquesta informació, i no només els que llegim el teu blog, em refereixo...