Preparant en comú les municipals (1/7): balanç resumit de 8 anys de govern en polítiques socials.
Aquestes  són les dues primeres infografies amb què Sant Feliu en Comú vol presentar de manera resumida el balanç de vuit anys de govern d'Iniciativa i Esquerra Unida des de juny de 2011. Es van presentar en el primer dels set actes amb què volem debatre en comú sobre el futur que volem per a la nostra ciutat:

Aqiestes infografies resumeixen el balanç que els homes i dones de Sant Feliu en Comú vam aprovar en assemblea a primers de setembre. En els àmbits tractats a les infografies, aquest és el balanç que vam debatre i aprovar:

Garantia de Drets socials
El desenvolupament del Pla de Rescat Social ha garantit la generació de nous instrument per a la detecció de necessitats, com les comissions socials a tots els centres educatius. Les escoles són el focus de detecció de riscos més immediata, com ho son els casals de la gent gran o els propis serveis d’assistència de l’Ajuntament, amb la posta en marxa del protocol d’atenció a les situacions d’emergència social.

Aquests instruments garanteixen una atenció i un seguiment més acurat, de les necessitats de la ciutadania, i contribueixen a millorar l’aplicació de recursos. que s’han concretat en:
  • S’ha ampliat i millorat la tarifació social, en l’accés als serveis públics de la ciutat, per tal de garantir posar-los a l’abast de tothom i que el seu preu no sigui una barrera en l’accés a aquests.
  • Ajuts per garantir que tothom tingui els subministres bàsics de llum, aigua i gas.
  • Millora i ampliació de les ajudes per menjador a joves en edat escolar, en període lectiu i fora d’aquest, i del menjador social
  • Atenció domiciliaria universal.
  • Suport a les famílies en situació de desnonament, amb col·laboració amb la PAH
  • Ajuts en el pagament de l’IBI.
  • Exempcions de l’impost de la plusvàlua a les famílies afectades per execucions hipotecàries.
  • S’han universalitzat els ajuts per a les sortides escolars per afavorir que cap infant de la ciutat quedi exclòs.
No s’ha desenvolupat o està en fase de concreció:
  • Promoure noves experiències, com la dels àpats en companyia adreçats a persones que viuen soles.
  • Millorar els bancs d’aliments incorporant, revisant la metodologia dels diferents bancs d’aliments del municipi i treballant per definir un únic model que sigui igualitari per a tota la ciutadania.
  • Incorporar, al model de banc d’aliments, el subministrament de productes frescos (carn, peix, fruita, verdura...), i els productes per a la cura i la higiene personal i per a la neteja de l’habitatge.

L'Educació pública com a eina vertebral en la construcció de ciutadania.
El Pla Educatiu de Ciutat aprovat per l’Ajuntament situa la educació com a element prioritari en la continuació del model de ciutat.

Alhora, s’han incrementat les accions per enfortir la educació pública, en aquells àmbits que són competència municipal, però també reforçant els àmbits i espais que no són competència directa de l’Ajuntament:
  • S’han ampliat les places d’escola bressol municipal i s’ha fet el canvi de model de l’Escola Municipal de Música, tot ampliant l’oferta i doblant el nombre d’alumnat. en para·lel a la implantació de la tarifació social a tots dos serveis.
  • S’ha aconseguit el manteniment de totes les línies a les escoles públiques de la ciutat, davant de les retallades impulsades des del Govern de la Generalitat.
  • S’han desenvolupat campanyes per a promoure l’escolarització a les escoles públiques.
  • En col·laboració amb les AMPAS i AFAS s'han desenvolupat programes de reutilització i socialització de llibres de text i material didàctic per tal de minimitzar els costos a les famílies.
  • S’ha articulat, a través d’un acord amb AMPAs i esplais, un pla de treball per a la millora de l’èxit escolar dels infants de la ciutat. S'han desenvolupat programes d'estudi assistit i s’ha articulat l’obertura de les biblioteques escolars més enllà de l’horari lectiu.
  • S'ha desenvolupat un pla de millora dels patis escolars actuant a zones de jocs, esbarjo i enjardinament.
  • Desenvolupament del projecte de l’Escola Municipal de música en col·laboració amb escoles públiques (Gaudí i Falguera).
  • S’ha acordat amb la Generalitat la instal·lació, a la Nau de Can Bertran, de l’escola comarcal d’hosteleria.
  • S’han fet inversions de millora integrals a les escoles Gaudí i Salvador Espriu. Tot mantenint un pla d’inversions de millora a totes les escoles. I s’ha instal·lat climatització a les escoles Bressol de Patufet i Ginesta.
No s’ha desenvolupat o està en fase de concreció:
  • Treballar per a que l'Escola Bressol Ginesta passi a ser de gestió pública fent que les quatre escoles bressol municipals esdevinguin de gestió directa per l'Ajuntament.
  • Generar suports per a estudiants de l’Institut Obert de Catalunya (educació secundiaria a distància), adaptats segons els col·lectius (adults o adolescents).
  • Desplegar el projecte de camins escolars concedint especial atenció i protecció als infants. Implicar el teixit comercial de la ciutat que es troba en els itineraris que fan els infants per ser punts d'ajuda, de protecció i de seguretat pels menors i reforçar la senyalística d’aquests camins.
  • Fomentar experiències educatives d'aprenentatge-servei entre els joves del municipi per fomentar els valors del civisme, ciutadania i compromís.
  • Crear un projecte amb el teixit comercial de la ciutat que permeti als joves que tenen dificultats en l'escolarització apropar-se al món laboral per aprendre un ofici.

Dinamització social i cultural, garantia dels drets de ciutadania i d’identitat de la ciutat.
L’aprovació dels Plans estratègics de Juventut, Cultura i Esports emmarquen les actuacions a fer en una visió global i estratègica,i no purament puntual. reforçant les activitats i les entitats implicades a les mateixes.

Aquests plans junt amb el Pla d’Equipaments s’han concretat en la millora i construcció de nous equipaments serveis i programacions:
  • Construcció del Nou Casal de Joves i definició del nou model de funcionament, Mòdul d’activitats pedagògiques al Roserar de Dot i de Camprubí, Arxiu Comarcal i Centre Cívic de mas Lluí, i Centre Cívic Tovalloles
  • Remodelació i millora a Sala Iberia, Biblioteca Montserrat Roig, Centre Cívic Roses, Cinebaix, Casal de la Gent Gran, Centre Polivalent de Falguera, zones esportives de Falguera i de Les Grases, i piscina de l’Escorxador.
  • Implantació del Carnet Jove.
  • Noves programacions culturals i reforçament de les existents.
  • Recuperació de la col·lecció de roses del roserar, consolidació d’una programació anual al voltant de la rosa, extensió de la plantació de rosers a tota la ciutat.
No s’ha desenvolupat o està en fase de concreció:
  • Creació d’un equipament públic per a la interpretació i difusió del patrimoni.
  • Elaboració d’un projecte d’equipament per a les arts escèniques.
  • Ampliació de les instal·lacions del complex de piscines.
A partir d'aquest balanç, el dia 14/11 vam parlar de futur: però això ja li tocarà a la Lídia Muñoz explicar-ho al seu blog!

Com sempre, obert al debat sobre el balanç en polítiques socials tant en aquest blog com en el meu mur de Facebook.

Comentaris