dimarts, 18 d’agost de 2015

A l'inici d'un nou mandat i a les portes d'un nou pressupost, quina és la situació econòmica actual de l'Ajuntament?

Foto de lemielestdoux a Instagram
Ahir parlava de la necessitat de millorar el procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament. Qualsevol procés de millora, passa per tenir la màxima i millor informació disponible. La intenció d'aquest escrit és justament facilitar aquesta informació, en dos moments i en dos vessants. Els dos moments: el tancament del darrer pressupost, que és el document principal de la gestió municipal i el que és supervisat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya (a 31/12/2014), i l'estat d'execució del pressupost actual, que s'aprova trimestralment a la Junta de Govern (a 30/06/2015). Els dos vessants: la informació oficial disponible al web municipal, i la meva pròpia visió en aquest blog.

Començo per la informació oficial al web municipal. Aquí teniu tota la informació sobre la gestió del pressupost de 2014: des de la preparació del pressupost a la tardor de 2013, fins a l'aprovació de la liquidació al juliol de 2015. Hi és tot, però la presentació de la informació admet millores que en permetin més comprensió per a més gent: aquest és un dels propòsits a què hem de fer front. Pel que fa a a l'estat d'execució del pressupost a 30 de juny, es va aprovar el dia 27 de juliol i l'acta estarà disponible així que s'aprovi, a partir de l'1 de setembre. També requerirà millores per millorar la seva comprensió i difusió. De fet, estem treballant per poder posar en funcionament una aplicació que permeti seguir en temps real (bé, un cop en tingui coneixement el govern, és clar) la gestió del pressupost municipal.

Vaig, per tant, al meu resum i la meva visió personal. No faig res més, de fet, que continuar el que estic fent des de fa anys, i en aquest escrit sobre el compte general de 2014 explico gairebé el mateix que en aquest de fa un any, quan vaig comentar el compte general de 2013. Els comptes de 2014 són els del darrer any complet de l'anterior mandat, en què Manel Carrión va ser el regidor d'Hisenda. Li vull expressar aquí novament el meu agraïment pel gran valor de la seva tasca en els departaments en què va tenir responsabilitat entre 2011 i 2015, i molt especialment en l'àmbit econòmic.

Com tots els comptes generals a final d'any, tenim dos apartats: el resultat estricte de l'any (liquidació del pressupost) i el resultat acumulat incorporant tots els anys anteriors (romanent de tresoreria). I els números són aquests:
  • la liquidació del pressupost de 2014 és positiva, amb un superàvit de gairebé 4,2 milions d'euros. La causa és que hi ha hagut 3,3 milions més d'ingressos i hi ha hagut gairebé 0,9 milions menys de despesa. El major ingrés es concentra en la plusvàlua de la venda de la Sànson dels antics propietaris (Cemex) als nous (Ciments Molins), que puja a gairebé 2,2 milions d'euros. Aquesta plusvàlua ha estat recorreguda als jutjats per Cemex i encara no s'ha resolt judicialment ni ingressat a la tresoreria. L'altre milió de majors ingressos es deu a les aportacions d'Estat, Generalitat, Diputació i Àrea Metropolitana, especialment per a inversions, cosa que va reduir encara més la petició de préstecs per finançar-les. La menor despesa es concentra en aquest apartat d'inversions.
  • el romanent de tresoreria de 2014 també és positiu, amb un import de poc més de 2,3 milions d'euros, bàsicament per la plusvàlua de la venda de la Sànson que he explicat en el punt anterior.
Amb aquestes dues xifres, l'ajuntament compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, que obliga a les corporacions locals a mantenir una posició d’equilibri o de superàvit, que s’ha de calcular en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes. Per llei, els pressupostos s’han d’elaborar i, sobretot, s’han de tancar, amb superàvit. Amb les dues xifres que acabo d'exposar, es compleix amb claredat aquest objectiu.

Hi ha tres xifres més de les que cada any tots els ajuntaments ens "examinem": són les ràtios d'endeutament, d'estalvi net i de pagament a proveïdors. A data de 31/12/2014 són les que segueixen (es poden comparar amb les de 31/12/2013 en l'escrit dels comptes de 2013):

1) Ràtio d’endeutament.
Per definició, és el quocient entre el deute total que una administració té amb les entitats financeres en relació als seus ingressos ordinaris. Per llei, ha d’estar per sota del 75%.
A Sant Feliu, les dades són les següents:
Deute total a 31/12/2014: 17,98M€
Ingressos ordinaris de l’any 2014: 41,85M€
Ràtio d’endeutament del nostre ajuntament: 42,9%.
L'any anterior ja era baix, però encara l'hem reduït més: del 49% al 43%. Vull recordar que "el llum àmbar" s'encén al 75% i "el llum vermell" al 110%. Som un ajuntament amb un endeutament raonable i controlat.

2) Ràtio d’estalvi net.
Per definició, és el quocient entre aquests dos conceptes: 1) ingressos ordinaris de l’Ajuntament i 2) despeses ordinàries de l’Ajuntament, afegint l'anualitat de tots els préstecs que l’Ajuntament té contractats i ha de pagar a l'any següent. Per llei, ha de ser superior a l'1%.
A Sant Feliu, les dades són les següents:
Ingressos ordinaris de l’any 2014: 41,85M€
Despeses ordinàries de l’any 2014: 35,27M€
Import dels préstecs per pagar a l’any 2015: 3,1M€
Ràtio d’estalvi net del nostre ajuntament: 9,1%.


3) Pagament a proveïdors.
Per definició, és el termini de temps que transcorre entre la data de conformitat a una factura i la data de pagament d’aquesta factura. Per llei, ha de ser inferior a 30 dies.
A Sant Feliu les dades són les següents.
Termini de pagament a proveïdors a 31/12/14: 13,4 dies. 

Aquestes són les dades que vam debatre en el darrer ple del mes de juliol. Va ser el punt més debatut, com es pot veure al resum que en va fer el Fet a Sant Feliu. El vam votar a favor els tres partits que o bé governem ara o bé vam governar en el mandat anterior: ICV-EUiA, PSC i CiU. Manel Carrión i Josep Maria Rañé van fer dues molt bones intervencions defensant uns comptes que, en el cas del Manel havia gestionat en els quatre anys anteriors i del Rañé haurà de gestionar en els propers quatre. S'hi van abstenir ERC i Junts per Sant Feliu, i hi van votar en contra els tres grups restants:  vull reiterar el meu agraïment i la meva confiança a tots dos. Ciutadans, PP i Veïns per Sant Feliu, al·legant el que ja havien dit al ple de febrer passat (aquí podeu accedir al resum d'aquell ple) en relació a la situació que es va generar en relació a l'informe de la llavors interventora municipal.  En tot cas, 2014 va acabar amb una situació econòmica sanejada que es va reflectir en l'auditoria que es va presentar el passat 30 de març a les Tovalloles.