dijous, 16 de juliol de 2015

16/07/15, primer ple del mandat 2015-2019.

Foto de Marc Rius al Fet a Sant Feliu.
Som, d'esquerra a dreta, la Maria Cinta Daudé, en Manel Martínez, la Lídia Muñoz, jo mateix, la Mireia Aldana i en Manel Leiva. Som els tres ciutadans i les tres ciutadanes de Sant Feliu que, havent guanyat les eleccions amb ICV-EUiA, simplement representem majoritàriament als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Formem govern amb dos regidores i dues regidores del PSC, i compartim consistori amb 3 regidors/es d'ERC, 2 regidors/es de Ciutadans, Convergència i Veïns, i 1 regidora del PP i 1 regidor de Junts.

Avui farem el primer ple del mandat. Un ple extraordinari que marca el funcionament del govern de la ciutat i dels plens municipals per als propers quatre anys. El primer ple en la història de Sant Feliu amb vuit grups municipals (com a molt, n'havíem tingut cinc en alguns dels nou mandats anteriors). Un ple que, per acord de la Junta de Portaveus (amb la presència dels vuit portaveus dels vuit grups abans esmentats), serà el primer en què s'apliqui el criteri de temps màxims d'intervenció: cinc minuts en el torn inicial i un sol torn de rèplica per grup de dos minuts. Aquests són els temes que tractatem.

Dia i hora dels plens.
Continuaran sent els darrers dijous de cada mes, i els avançarem mitja hora: començaran sempre a les 19:30.

Establiment de les àrees de govern i de les corresponents comissions informatives.
L'estructura municipal tindrà tres grans àrees de govern, a part d'alcaldia. Es corresponen amb les grans àrees de prestació de serveis de les administracions: els serveis a la ciutadania, l'ordenació de l'espai públic i l'activitat econòmica, i la gestió interna. Hem volgut canviar els noms que tenien fins ara (serveis personals, serveis territorials i serveis generals) per noms que mostrin amb més claredat la voluntat i el contingut polític de les seves competències:

 • Àrea de Drets de la ciutadania i polítiques socials, que presidirà Mireia Aldana.
 • Àrea de Territori, sostenibilitat i activitat econòmica, que presidirà Lídia Muñoz,
 • Àrea de Govern obert i serveis generals, que presidirà Josep Maria Rañé.
Una setmana abans de cada ple, s'han de reunir les tres comissions informatives d'aquestes tres àrees, per tal que tots els regidors i regidores tinguin un coneixement complet dels temes que es debatran i votaran una setmana després en els plens. Cada comissió informativa té un representant de cadascun dels vuit grups municipals, a més dels regidors i regidores que tenen competències dins de cada àrea.

A més a més de les comissions informatives, una setmana abans del ple s'ha de reunir la Junta de Portaveus, formada pels vuit portaveus municipals i presidida per mi mateix en la meva condició d'alcalde de Sant Feliu. Aquí és on tractem els temes més polítics, no tant de la gestió de cada àrea.

Assignació de responsabilitats (és a dir, de regidories) als membres del govern.

Àrea de Drets de ciutadania i polítiques socials:
 • Serveis Socials: Mireia Aldana
 • Habitatge: Lídia Muñoz
 • Educació i Infància: Mireia Aldana
 • Cultura: Manel Martínez
 • Esports: Lourdes Borrell
 • Seguretat ciutadana: Manel Martínez
 • Joventut: Lídia Muñoz
 • Dones i polítiques d'igualtat: Lídia Muñoz
 • Gent gran: Margarita Llongueras
 • Persones amb discapacitat: Lourdes Borrell
 • Participació i convivència: Javier Molina
 • Nova ciutadania i agermanaments: Mireia Aldana
 • Solidaritat i cooperació: Lourdes Borrell
 • Salut pública i consum: Lourdes Borrell
Àrea de Territori, sostenibilitat i activitat econòmica:
 • Urbanisme: Lídia Muñoz
 • Planejament: Josep Maria Rañé
 • Activitat econòmica i ocupació: Maria Cinta Daudé
 • Activitats: Josep Maria Rañé
 • Comerç i turisme: Margarita Llongueras
 • Medi ambient: Manel Leiva
 • Mobilitat i transport públic: Josep Maria Rañé
 • Serveis municipals i espai públic: Manel Leiva
Àrea de Govern obert i serveis generals:
 • Hisenda: Josep Maria Rañé
 • Tecnologies i sistemes d'informació: Josep Maria Rañé
 • Organització i personal: Manel Martínez
 • Gestió d'equipaments: Manel Leiva.
Salaris dels càrrecs públics.
Hem mantingut exactament les mateixes retribucions que en el mandat anterior (que eren, al seu torn, les mateixes de l'anterior) i que, arrodonint a les centenes, són les següents:
 • Alcalde: 3.900 €/mes (bruts i en catorze pagues). La meva nòmina es pot consultar al final d'aquest escrit.
 • Tinent d'alcalde (n'hi ha quatre): 3.500 €/mes (bruts i en catorze pagues)
 • Regidor/a a dedicació completa (n'hi ha tres): 3.200 €/mes (bruts i en catorze pagues).
 • Una regidora a dedicació parcial, amb percentatge de sou segons el temps de dedicació a partir d'aquesta darrera xifra.
 • Per primer cop, s'inclou l'opció (com a altres ajuntaments) que els portaveus puguin triar entre cobrar per les seves assistències (a ple, junta de portaveus i comissions informatives) o bé tenir una retribució equivalent a un 1/5 de dedicació, és a dir, un dia setmanal de dedicació: 660€/mes (bruts i en catorze pagues)
Els regidors i regidores que perceben alguna d'aquestes assignacions, no poden percebre cap assignació per assistències: són legalment (i evidentment) incompatibles. Les persones que reben algun dels salaris anteriors, tenen lògicament la seva quota de Seguretat Social. 

Assignacions per assistències dels regidors i regidores.
Hem mantingut també el mateix criteri: les mateixes que en els dos mandats anteriors, arrodonides a múltiples de cinc. Com acabo de dir, les cobren les persones que no tenen cap de les retribucions salarials que he explicat abans:
 • per assistència a ple: 240€.
 • per assistència a junta de govern: 180€.
 • per assistència a comissió informativa: 115€
 • per assistència a junta de portaveus: 435€ (incompatible, com he explicat abans, amb els portaveus que triïn una retribució salarial d'1/5 de jornada)
Assignacions als grups polítics municipals.
Els grups municipals han de tenir, per facilitar el seu funcionament, els recursos necessaris. Tots tenen un despatx propi (ja sigui al mateix Ajuntament o al Palau Falguera) on atendre els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin. I han de tenir una assignació (establerta, a més, per llei) per facilitar la seva comunicació amb la ciutadania. Aquesta assignació té una part fixa i una part variable, atenent al nombre de regidors i regidores de cada grup.
 • Part fixa: 570€/mes per grup, la mateixa que en els dos mandats anteriors.
 • Part variable: 100€/mes per regidor. En els dos mandats anteriors, era de 47,50€. Els vuit portaveus vam constatar que era la més baixa de la comarca -amb diferència- i vam acordar per unanimitat aquesta petita actualització.
Personal eventual polític i directiu.
En aquest mandat, no hi haurà assessors de partit: se suprimeixen, per tant, dos llocs que tenia assignats CiU en els mandats anteriors en aquest concepte. Són un important estalvi polític que permet fer front al major cost que comporta (legítimament i democràticament!) haver passat de quatre a vuit grups municipals.

Es mantenen els quatre llocs eventuals directius amb què hem acabat el mandat 2011-15 i que, tret de la Gerent de l'Ajuntament, s'hauran de cobrir amb propers processos selectius: gerent, director/a de les dues àrees de Drets de ciutadania i polítiques socials i de Territori, sostenibilitat i activitat econòmica, i el o la cap de Comunicació. Són també, d'altra banda, dos càrrecs eventuals directius menys que a l'inici del mandat anterior. I vull remarcar que no són càrrecs polítics: són, això, càrrecs de molta responsabilitat directiva, de molt coneixement tècnic, que exclouen la valoració d'altres factors en la selecció d'aquest personal.

Regidories de barri.
Aquesta és una novetat del mandat anterior que valorem molt positivament i que volem consolidar. En aquest mandat, els regidors i regidores de barri seran:

 • Can Calders: Manel Leiva 
 • Falguera: Lídia Muñoz 
 • Roses-Castellbell: Margarita Llongueras Vallés 
 • Can Nadal: Manel Martínez 
 • Can Maginàs: Cinta Daudé 
 • Salut: Lourdes Borrell 
 • Mas Lluí: Javier Molina 
 • Les Grases: Mireia Aldana.
Bé, aquests són els temes que avui debatrem i votarem. Com es pot veure, un ple de caràcter "constituent", d'inici de mandat, de posar les bases per al bon govern de la ciutat i el bon funcionament dels partits en què es basa la democràcia!


1 comentari:

x Sant Feliu de Llobregat ha dit...

Donat que des de l'equip de La Crítica ("constructiva") s'ha publicat l'article , Sobre sueldos y retribuciones, ¿¡se pondrá alguien coloraooo!?, que es pot llegir aquí: http://xsantfeliu.blogspot.com.es/2015/07/sobre-sueldos-y-retribuciones-se-pondra.html.

Assabentats (per Oriol Bossa i Elisabet Ortega) que aquest article conté errors en els diners que percebran els diferents regidors i regidors del nostre ajuntament.

Donat que vostè ha publicat aquesta entrada al seu blog i que és intenció de La Crítica ("constructiva") esmenar els errors del seu article.
Es prega que si us plau, s'especifiqui de manera clara i concisa, aquí i al web de l'Ajuntament, quina és la dedicació específica (exclusiva, 2/3, 1/5...) de cada regidor/a i el salari que percebrà, quins/es són els/les portaveus que s'acullen al salari amb dedicació de 1/5 part i quins/es són aquells que percebran una compensació per assistències. (al seu article tampoc queda clar què cobrarà cadascun dels regidors/es que conformen el consistori).

També seria convenient que es publiquessin les dades referents als ingressos que els regidors/es obtenen en ser nomenats representants del nostre ajuntament en diferents institucions i organismes.

Esperem que aquesta sol·licitud, en pro de la transparència, tinguin a bé els/les nostres regidors/es atendre, i que el nou l'equip de govern faci el necessari perquè les dades sol·licitades siguin publicades al web del nostre ajuntament de manera transparent, clara i concisa.

Gràcies d'antuvi,

Salutacions,
La Crítica ("constructiva")