dissabte, 26 d’octubre de 2013

El pressupost de 2014: comptes equilibrats i clars, per als drets socials de tothom i la qualitat de l'espai públic a tots els barris.

El proper 31 d'octubre aprovarem el pla de treball i el pressupost de l'Ajuntament per a l'any que ve. Abans, el 28, en farem una presentació pública a la Torre del Roser. Intentaré, com cada any, fer-ne una explicació que sigui alhora completa i planera, que s'entengui del tot i a la primera.

Tres consideracions prèvies:

1. Durant l'any 2013, hem eixugat el dèficit acumulat existent a finals de 2011 i hem complert totes les normatives que ha establert el Govern de l'Estat.
2. Com que no tenim dèficit, el pressupost està equilibrat: hi ha les mateixes despeses que ingressos, i els ingressos són tots realistes i no lligats a crèdit. Suposo que tothom ha après a no estirar més el braç que la màniga, a no recórrer injustificadament als bancs: nosaltres, rotundament, sí
3. L’IBI, el punt més polèmic de la gestió municipal d’enguany, pràcticament es congelarà entre 2014 i 2015, i es complirà el compromís en el programa electoral d’ICV-EUiA-ISF i del posterior acord de govern amb CiU d'ajustar les decisions sobre l'IBI a l'evolució del cost de la vida.

Aquesta és la informació més breu possible del pressupost de l'any que ve:

Ingressos
Ordinaris (és a dir, els ingressos regulars i per al dia a dia): 36,7M€.
Per a inversions (és a dir, els ingressos puntuals que només poden anar a finançar obres):3,1M€ que sortiran explícitament al pressupost i 1,1M€ que “s’arrossegaran” d’aquest any al que ve. Tindrem disponibles 4,2M€.

Despeses:
Ordinàries (les despeses necessàries i regulars del dia a dia): 36,7M€
D’inversions (les obres o compres puntuals, que no generen continuïtat): 3,1M€ que, com en el cas dels ingressos, surten al pressupost i 1,1M€ que s’hi incorporaran més endavant. Invertirem per un valor total de 4,2M€.

Gairebé 41M€ de diners de cadascuna de les persones de Sant Feliu requereixen una informació més completa. Intento, com cada any, fer-la completa i entenedora.

1. El pressupost d’ingressos ordinaris.
L’ingrés més important de l’Ajuntament és l’IBI (fila 1, 14,4M€) i el segon són les aportacions de l’Estat (fila 18, 8,3M€). Després d’aquest article, en faré un d’específic sobre l’IBI de l’any que ve. Ara només apunto que el rebut mitjà quedarà pràcticament igual que el de 2013 (pujarà un 0,18%) i que la gran majoria dels rebuts creixeran entre un 0% i un 1% a l’any que ve. Volem complir el compromís electoral d’ajustar el creixement de l’IBI al creixement del cost de la vida entre 2012 i 2015, com que a l’any 2013 hem hagut d’anar una mica per sobre del’IPC, els anys 2014 i 2015 anirem per sota de l’IPC.

2. El pressupost d’ingressos per a inversions.
Els ingressos per a inversions tenen tres conceptes: els préstecs que anem a buscar als bancs (fila 32, 2,1M€), els que ens donen les altres administracions, que enguany només serà l’Àrea Metropolitana (fila 27, 1M€) i els diners que “passen” d’un any a l’altre perquè estan aprovats però encara no estan assignats a l’obra que finançaran (fila 35, 1,1M€). Aquesta és la nostra capacitat inversora per a l’any 2014: 4,16M€.

3. El pressupost de despeses ordinàries.
Es financen amb els ingressos ordinaris i, per tant, tenen un sostre de 36,7M€.
La despesa més important és la de personal (sumant les files 1 a 4: 15,7M€). És gairebé un 43% del pressupost: l’habitual en un ajuntament que presta serveis públics amb molt de personal, com ara les escoles bressol. La segona despesa és el retorn de préstecs: sumant les files 25 i 26, són 3,6M€, gairebé un 10% del pressupost ordinari de despeses. Vull fer notar una cosa: en la fila 32 del quadre anterior (ingressos per a inversions), es veu que demanarem préstecs per valor de 2,07M€ i en la fila 24 d’aquest quadre es veu que amortitzarem préstecs per valor de 2,97M€. Això vol dir que reduirem el nostre deute bancari en 900.000€, cosa que implica que, si continuem en aquesta tònica, haurem de dedicar menys diners a les despeses financeres i tindrem més capacitat d’endeutament quan aconseguim l’objectiu irrenunciable del soterrament. Si no tinguéssim capacitat d’endeutament, arribi quan arribi el soterrament, hauríem d’aportar la nostra part de finançament de les obres de remodelació de la superfície mitjançant torres de 14 o 15 pisos en diversos punts de la ciutat: ni els temps estan per aquests castells en l’aire, ni és el model de ciutat que defensem des d’ICV-EUiA-ISF i que vam exposar en el nostre programa electoral.

Són importants també els quatre grans conceptes que tenen a veure amb la qualitat de la via pública i els equipaments municipals: les files 5 a 9, que agrupen 5,7M€, el 16,1% del pressupost ordinari de despeses. Reiterem el nostre compromís de seguir molt de prop la gestió d’aquests quatre serveis bàsics, fonamentals per aconseguir el nostre objectiu de tenir un espai públic amb la mateixa qualitat a tots els barris.

4. El pressupost de despeses per a inversions.
Es financen amb els ingressos per a inversions i, per tant, tenen un sostre de 4,2M€.
En les inversions, voldria destacar les dues més importants: línies 41 i 42, inversions en equipaments i espai públic. Sumen 1,4M€ i són la tercera part de les inversions, i fan referència a les inversions que –més enllà del manteniment que forma part de la despesa ordinària- cal fer per mantenir-los en els nivells de qualitat a què aspirem. Inclouen les inversions en els equipaments (escoles públiques, centres cívics i culturals, equipaments esportius,...) i els plans de millora i manteniment de l’espai públic.

Vull destacar dues inversions de les que començaran al 2014: l’ampliació del Casal de Joves i l’ampliació de la Biblioteca Montserrat Roig, dels quals es faran els projectes d’obres fins a la tardor de l’any que ve, i les obres començaran a finals d’any. Aquest és el procés que seguiran també les obres de remodelació del Mercat: aprovació del projecte (amb l’acord i la participació dels paradistes) abans de l’estiu i inici d’obres abans d’acabar l’any.

Al final del quadre anterior, hi ha una relació de les obres que, pressupostades, adjudicades i algunes iniciades durant el 2013, acabaran el 2014. Entre les més importants, l’acabament del Centre Cívic de les Tovalloles (previst que s’acabi entre maig i juny de l’any que ve), l’arranjament i la instal•lació d’un mòdul de serveis al Roserar (entorn l’Exposició Nacional de Roses), la remodelació de la piscina de l’Escorxador (perquè estigui a punt per quan comenci la propera temporada d’estiu) i la remodelació de la plaça Rafael Alberti, que ara comença el procés veïnal per definir les propostes que cal recollir en el projecte, i que estarà en obres a finals del 2014.

Aquest és, en resum, l’avançament del pressupost de l’any que ve. Amb més detall, es presentarà dilluns que ve, 28 d’octubre, a la Torre del Roser i s’aprovarà dijous que ve, 31 d’octubre, al Ple municipal. Qui vulgui assistir a aquests dos moments, té les portes òbviament obertes, i qui vulgui preguntar sobre algun dels conceptes aquí explicats o fer la seva pròpia valoració del que he exposat, ho pot fer, com sempre i sense cap limitació en aquest blog.