diumenge, 31 de març de 2013

Donant compte de la gestió municipal de l'any 2012. 1/2: les xifres.

Avís d'entrada: aquest escrit és feixuc però és important. Vull explicar de la manera més entenedora i completa que he pogut els resultats econòmics de l'any 2012 i les seves dues xifres més importants: 1) el resultat pressupostari estricte de 2012, i 2) el resultat acumulat tenint en compte tots els anys anteriors (en administració pública: el romanent de tresoreria)

1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012.

En el darrer ple del mes de març, es van presentar les xifres corresponents a la liquidació del pressupost municipal de l'any passat. Per acord dels portaveus, vam ajornar el debat d'aquestes xifres a l'altre moment de l'any en què parlem de gestió pressupostària, cap al juny. En un segon escrit de rendició de comptes, exposaré i valoraré el nivell de compliment del pla de treball de l'any 2012, que l'equip de govern va explicar públicament en aquesta presentació de powerpoint.

La gestió del pressupost de 2012 s'ha dut a terme en el marc del Pla de Sanejament 2012-2015 que l'Ajuntament va aprovar en el ple de setembre de 2012, després de conèixer el resultat pressupostari negatiu  del 2011 (dèficit acumulat de 1,66 milions d'euros), i que vaig explicar en aquest escrit. En conseqüència, la gestió econòmica municipal de 2012 ha perseguit tres grans objectius:
  1. Eixugar la major part possible d'aquest dèficit acumulat.
  2. Mantenir la prestació de serveis a la ciutadania.
  3. Incrementar les polítiques socials i d'igualtat d'oportunitats.
 Tot això, amés, en un context general gens favorable per la greu crisi econòmica, les retallades i els atacs a l'autonomia local de què he parlat en altres escrits en aquest bloc.

Els números, que requereixen una explicació per poder entendre'n bé les seves característiques i la seva projecció al 2013 i següents, són aquests:

La columna de dades inicials són les previsions que es van presentar el pressupost a finals de 2011: en aquell moment estava equilibrat: és a dir, la previsió era tenir unes despeses igual als ingressos,  com es reflecteix en el número zero de color blau que hi ha al final de la primera columna. 

La columna de dades de la liquidació són el resultat real final de la gestió pressupostaria, presentades a març de 2013. Reflecteixen un superàvit de 2,1 milions d'euros (en color blau al final del quadre), que és el resultat comptable que cal presentar a la Sindicatura de Comptes,

Aquest resultat, és numèricament un bon resultat, però també és cert que no reflecteix en la seva totalitat la realitat de la gestió ordinària de l'Ajuntament, ja que s’ha produït com a resultat d’una seria de factors que cal tenir en compte.

M'explico. Pel que fa al resultat, hi ha quatre xifres que cal considerar i que el relativitzen sensiblement:
  1. En el capítol 1 d'ingressos, hi ha prop de 300.000€ que s'han de comptabilitzar legalment com a ingrés, però que és probable que no puguem cobrar perquè provenen d'unes plusvàlues que es deriven d'un concurs de creditors, fruit de la fallida econòmica de l'empresa que les hauria de pagar.
  2. En el capítol 3 d'ingressos hi ha una sola llicència d'obres per valor aproximat de 400.000€ que no es repetirà, ja que correspon a l'edifici singular que s'està edificant a l'inici del carrer Manso.
  3. En el capítol 4 d'ingressos hi ha unes aportacions de prop de 550.000€ provinents de l'Administració General de l'Estat corresponents a la liquidació definitiva dels tributs estatals de 2010, que el mateix Estat havia comptabilitzat preventivament a la baixa en aquell any.
  4. En el capítol 1 de despeses (el de personal), no s'ha comptabilitzat (per obligació legal del Govern de l'Estat) la paga extra de Nadal, per un valor de 650.000€.
Descomptades aquestes xifres i alguns ajustaments d'intervenció, el resultat de l'any 2012 que podem considerar realment derivat de la gestió municipal és sensiblement inferior: entorn de 400.000€. Però és clarament positiu: les previsions eren ajustades i el control pressupostari per part de cadascun dels responsables de tots els departaments municipals i dels serveis econòmics municipals (vull destacar que prop de 250.000€ provenen de l'estalvi de múltiples partides de despeses que, podent-se utilitzar, s'han prioritzat estalviar per a la recuperació de l'equilibri econòmic), treballant tots a una, ha estat molt bo. Vull felicitar i donar les gràcies a tothom per aquesta mostra clara de consciència de la situació i de la corresponent disciplina pressupostària. 


2. ROMANENT DE TRESORERIA (resultat acumulat de 2012 i tots els anys anteriors)

Com ja he comentat, el document que, a més del pressupost, explica la situació econòmica de l’Ajuntament és el romanent de tresoreria. Aquest ens dona el resultat acumulat, és a dir suma el resultat de tots els anys incloent també les dades de l'any que s'ha acabat.

L’import d’aquest resultat és la dada econòmica principal per l'Estat, la Generalitat i la Unió Europea i per tant és la que més condiciona la situació econòmica municipal.

Aquest és el quadre del romanent de tresoreria amb què vam acabar l'any 2012:

El romanent de tresoreria ha de ser positiu per imperatiu legal. Com que l'any passat va ser negatiu i per un import de prop de 1,66 milions d'euros (fons de color blau cel al quadre anterior), vam haver de fer, com ja he exposat abans, el Pla de Sanejament per eixugar-lo. Per tant hem passar de una situació negativa acumulada de més de 1,659M€ a una  situació encara negativa de 0,670M€.

Anem per bon camí: hem eixugat gairebé un milió de dèficit acumulat, però encara estem, per dir-ho d'alguna manera, en "l'ull de mira" de les institucions que inspeccionen els comptes públics perquè encara tenim un dèficit de poc més de 670.000€.

Fins aquí les xifres. I què passa amb les realitzacions, que és al capdavall el que la ciutadania pensa veure i valorar de la gestió dels seus i de les seves representants? Properament, com deia a l'inici, presentarem un powerpoint que donarà compte de la tasca de tot l'equip de govern per complir l'acord de govern que ICV-EUiA-ISF i CiU vam subscriure el 7 de juny de 2011 i que ens ha de portar, progressivament, a una ciutat més ben planificada, més ben gestionada, més viva, més dialogant i més equitativa.