divendres, 24 d’agost de 2012

Obres d’estiu a la via pública (2012).

Foto del pas elevat que se suprimirà, al carrer Manso cruïlla amb Sant Gabriel,  ja que és innecessari per l’existència d’un semàfor en el mateix punt.
Fa uns dies, vaig escriure sobre les obres d’estiu en equipaments municipals. Fa algunes setmanes, ja vaig avançar també algunes de les actuacions que jo anomeno com a “bombetes del menjador”. Totes elles responen a les següents prioritats de govern, que crec que són les que diverses persones i entitats ens han anat manifestant, i a les quals vull agrair la seva col·laboració:

Supressió de barreres arquitectòniques, com ara:
 • Escales en voreres sense itineraris alternatius propers, com ara les que es troben a la cantonada entre els carrers Jacint Verdaguer i Sant Llorenç.
 • Passos de vianants entre carrers que no tenen el gual adaptat per garantir la mobilitat de totes les persones, com ara els existents al barri de les Grases, a la carretera de la Sanson entre els números 41 i 69.
 • Millores en rampes ja existents i d’utilització molt freqüent, com ara les rampes existents als dos extrems del túnel del carrer Montserrat, i que diverses persones amb mobilitat reduïda ens han informat de la seva dificultat i perillositat,
 Reparació de voreres que comporten perill per a la circulació de vianants.
 •  S’actuarà sobre diverses voreres, detectades pels propis serveis municipals o informades per les associacions de veïns dels diversos barris.
 Millora de la mobilitat a peu entre barris de la ciutat:
 •  Túnel entre la plaça de l’Estació i els carrers Germans Carreras i Roses: canvi del paviment, renovació total de la il•luminació i pintura.
 •  Túnel del carrer Verge de Montserrat, que, a més de la magnífica obra d’art mural que s’hi ha fet, comporta millores en l’enllumenat i en l’accessibilitat, com he explicat més amunt.
 •  Canvi de la rampa provisional de fusta entre la plaça Alfons Comín i el Parc Falguera, per un accés definitiu i a peu pla, que eviti el risc de relliscades que molts veïns i veïnes havien posat de manifest.
Eliminació d’elements que comporten perill per a la circulació de vehicles:
 • Supressió de passos elevats per a vianants, per la seva proximitat a semàfors: aquest 2012 se suprimiran els de la cruïlla de Manso amb Sant Gabriel i el de Laureà Miró, 360.
 •  Suavització o atenuació de passos elevats amb pendents superiors al 10%: s’actuarà sobre set d’aquests passos, entre els quals els més rellevants són el del carrer Sant Josep amb Remigi Guix o el del mateix carrer Manso amb Sant Jaume. En aquest sentit, també s'actuarà en diversos guals del nou barri de l'antiga Hoechst (o sector Balmes-Manso) per millorar l'accés del veïnat que té dificultats per accedir a casa seva a causa de les obres d'urbanització del sector.
 •  Posar a nivell tapes de registre de clavegueram que han quedat enfonsades, sobretot en el polígon industrial del Pla.
Aquestes obres s’estan duent a terme o es duran a terme en les properes setmanes, donada la durada de la tramitació administrativa prèvia. En tot cas, i com a molt, totes estaran acabades a mitjan octubre. D’altra banda, aquest estiu s’estan executant altres actuacions que formen part del programa ordinari dels nostres serveis de manteniment en els àmbits següents:

Altres millores en la via pública:
 • Actualització i millores en l’enllumenat.
 • Neteja o ampliació d’embornals per a la recollida d’aigua de pluja.
 • Senyalització vertical.
 • Col•locació de bancs en espais propers a equipaments o serveis públics, o en els camins habituals de la gent gran, la població escolar, etc.
Pintura en la via pública:
 •  Senyalització horitzontal: zones d’aparcament, de càrrega i descàrrega, senyalització informativa.
 • Programa de pintura i envernissat de bancs i mobiliari urbà i infantil
 • Programa de pintura i sanejament de fanals, semàfors, baranes i elements deteriorats i afectats per l'orina de gossos.
Finalment, per completar aquest repàs amb caràcter informatiu, cal parlar de les remodelacions a fons de places o carrers que ja han estat presentades al veïnat corresponent. En aquest sentit, aquesta és la situació dels projectes d’obres corresponents:
 •  Carrer Tibidabo: les obres comencen el dia 3 de setembre. Tenen una durada prevista de tres mesos.
 •  Plaça Dicià: el projecte està aprovat i en fase de concurs públic. És previsible que l’adjudicació de les obres es faci al desembre. S’haurà de definir el calendari d’inici i les obres tindran una durada de 4 mesos i mig.
 • Carrer d’en Serra: es preveu aprovar el projecte a finals de setembre i concursar posteriorment les obres. És previsible que comencin a finals de l’any o inici del que ve i tindran una durada de dos mesos.
 • Carrer Sagrament: les obres ja van començar el 31 de juliol. Tenen una durada d’un mes i es preveu, per tant, que acabin a finals d’agost o primers de setembre.
Per completar aquest brevíssim repàs d’obres, l'AVV Roses-Castellbell i diversos veïns i veïnes han posat de manifest la situació de la plaça Francesc Macià. Per indicació de les regidores de barri i d’urbanisme, Lídia Muñoz i Mireia Aldana, s’estan duent a terme els informes tècnics previs a qualsevol actuació, la qual es prepararà seguidament en diàleg amb els veïns i veïnes i l’AVV del barri. Cal tenir en compte que, per les titularitats registrals de l’aparcament i de la pròpia plaça, s’hauran de fer tràmits administratius perquè l’Ajuntament hi pugui actuar, com ja va passar fa uns anys, per exemple, amb alguns trams de la Rambla o amb la plaça Falguera.

Vull destacar, per acabar, dues coses d’aquest pla de treball d’estiu:

Prioritat pressupostària: aquest és el pla de treball de l’any 2012, amb una previsió del pressupost d’inversions d’entorn dels 300.000€. Mantindrem i prioritzarem aquesta previsió pressupostària de cara als anys 2013 i 2014. Podrem replantejar, si el context econòmic general ens hi obliga, altres inversions de més abast, però no qüestionarem aquestes inversions de quotidianietat, de proximitat.

Voluntat de diàleg: hem concretat aquestes prioritats i no unes altres per l’esperit permanent de diàleg que tenim al conjunt de l’equip de govern, tant amb el veïnat com amb les entitats i especialment les associacions de veïns, a les quals aprofito per valorar i agrair la seva tasca. La figura del regidor i regidora de barri està sent una peça fonamental en aquest sentit. Volem enraonar amb tothom, de com es pot millorar l’espai públic... que és de tothom.

Així creiem que cal fer les coses, i així les continuarem fent.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola,
Soc un noi que anava amb un cotxet pel carrer Falguera i li vaig preguntar si arreglarien el carrer. Ara veig que no està previst, i vostè em va dir que s'anirien suprimint les barreres arquitectòniques. Quan podré passar amb cotxet per aceres tan estretes i a més amb fanals al mig? I una altra cosa: quan començaran les obres que vostè explica aquí?
Gràcies.

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Hola, bona tarda.
Sí, recordo aquesta conversa. Pressupostarem i programarem aquesta supressió de barreres arquitectòniques al carrer Falguera per a l'any 2013.
D'altra banda, hauràs vist que les obres que vaig exposar en aquest escrit s'estan fent entre els mesos de setembre i octubre.
Gràcies a tu per recordar-me aquesta millora al barri.