Fins a l'últim cèntim dels que l’Ajuntament va ingressar i gastar el 2011: transparència total en la gestió de la hisenda municipal. (1/2)

En el ple del mes de juliol vam donar compte de la situació ecònòmica municipal a partir de la liquidació del pressupost de l'any 2011 i de la gestió del pendent dels anys anteriors, i també vam avançar les implicacions que se'n derivaran de cara a la gestió pressupostària del que queda de 2012 i a la dels anys que vénen i, en concret, del pressupost de l'any 2013.

Sé que parlar de diners és feixuc i avorrit... però són els diners de tothom i se n'ha de donar compte, en volem donar compte. Fins a l'últim cèntim. Amb transparència total. Parlar de diners és imprescindible, a més, per arremangar-se a treballar en sèrio, per no parlar mirant sempre els toros des de la barrera, per fer bones anàlisis de la situació local i construir propostes consistents i viables per millorar-la o per constituir-se en alternativa.

He parlat sovint de diners en el meu bloc (la categoria "Hisenda municipal" té, fins avui, 59 entrades), però vull destacar alguns escrits a manera d'introducció per a les persones interessades:
El pressupost de 2011 és el primer que es completa amb l'actual equip de govern d'ICV-EUiA-ISF i CiU, sota la responsabilitat política, a més, del regidor d'Hisenda, Manel Carrión, del grup municipal de CiU. Una gestió absolutament coneguda, compartida i ben valorada tant per CiU com per nosaltres, i de la qual forma part també la voluntat de donar a compte d'on ha sortit i què se n'ha fet de cara euro que hem gestionat.

Aquest és el resum de la totalitat dels ingressos i de les despeses:
L'any 2011 es va tancar, per tant, amb un dèficit de 351.835,45€. En el resum del ple de juliol, analitzem aquesta xifra, que no reprodueixo aquí per no fer massa llarg aquest escrit.

La xifra, però, que més informació dóna de la situació econòmica d'una adminstració pública (i la que més la condiciona també) és la que dóna el dèficit o superàvit acumulat, derivada de la gestió de l'any en curs i dels pendents de cobrament i pagament dels anys anteriors. Es coneix amb el nom de romanent de tresoreria, i el document en què els tècnics econòmics del consistori el presenten i que es debat i es vota en el ple municipal és el compte general. Aquest és el resum del compte general de 2011, comparant-lo amb el resum del compte general de 2010:
L'Ajuntament tenia, per tant, a 31/12/2011, un dèficit acumulat de 1.659.775,40€. En el mateix resum del ple de juliol, s'explica aquesta xifra. És una xifra important i té unes conseqüències importants. Molt sintèticament i amb el risc de pèrdua de matisos que comporta tota simplificació, aquest 1,66M€ arrodonits tenen aquesta explicació: el resultat anual de 2011 que he explicat més amunt (-350.000€), la baixa de tres subvencions cobrades entre 2009 i 2010 i que s'havien comptabilitzat indegudament com a pendent de cobrament (-600.000€) i la previsió de donar de baixa altres ingressos pendents de cobrament clarament incobrables, lligats sobretot a la devallada de l'activitat econòmica empresarial (-700.000€).

Aquesta xifra de 1,66M€ en negatiu és la que més condiciona l'activitat de l'Ajuntament. Per llei, hem d'eixugar aquest dèficit acumulat en els tres anys que ens queden de mandat. Si no l'eixuguem, ni podrem anar a concertar préstecs per les inversions, ni podrem accedir a les línies d'ajut a la gestió dels ajuntaments que eventualment obri el govern de l'Estat. Per tant, tant sí com no, hem d'eixugar aquest dèficit acumulat.

Tal com va exposar el regidor Manel Carrión al ple, només hi ha tres maneres per eixugar-lo:
  • 1) generant, en un sol any, un superàvit equivalent al final de l'any 2012.
  • 2) generant, en un sol any, un superàvit equivalent al pressupost de l'any 2013,
  • 3) fent un pla de sanejament que permeti superar, en tres anys, el dèficit acumulat que acabo d'exposar.
Com ja va exposar Manel Carrión, l'opció de l'equip de govern és l'elaboració d'un pla de sanejament, el qual ha de permetre repartir entre els pressupostos de 2013 i 2015 l'esforç pressupostari que caldrà fer per eixugar aquest dèficit. Un pla de sanejament que s'haurà d'aprovar aviat, ja que haurà de ser el marc d'elaboració del pressupost de 2013 i, prèviament, ha de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, en aplicació de la seva competència de tutela financera dels ajuntaments.

Exposo, en un escrit adjunt, dos quadres amb l'evolució de la gestió del pressupost municipal en els darrers quatre anys, tant pel que fa als ingressos com a les despeses. Donat que aquest escrit l'he dividit en dos, en aquest primer anul·lo la funció de penjar comentaris, de manera que tots els comentaris o qüestions que qui tingui interès pugui plantejar, estiguin recollits en un mateix escrit.