diumenge, 7 d’octubre de 2012

Eixugar un dèficit acumulat de 1,66M€ sense tocar cap servei a la ciutadania.


Un dels punts més destacats del ple de setembre fa ser l'aprovació d'un pla de sanejament econòmic per als anys 2012-2015. Aquest pla és conseqüència de la situació econòmica de l'Ajuntament que vam exposar al ple de juliol i que ja vaig explicar en aquest escrit, i que ja començava "avisant": "Sé que parlar de diners és feixuc i avorrit... però són els diners de tothom i se n'ha de donar compte, en volem donar compte. Fins a l'últim cèntim. Amb transparència total". Intentaré explicar el més clarament possible què és un pla de sanejament i com afectarà a l'Ajuntament i, en conseqüència, al conjunt de serveis a la ciutadania de Sant Feliu.

1) Què és un Pla de Sanejament?
Un Pla de Sanejament és un pla de treball en l'àmbit de la gestió pressupostària d'una administració pública per tal de "sanejar" (d'aquí el nom) la seva situació econòmica. Un pla de sanejament per a un ajuntament és obligatori quan, com és el nostre cas en presentar els comptes de l'any 2011, es tanca amb dèficit acumulat negatiu (en la terminologia actual de les administracions públiques, amb un "romanent de tresoreria" negatiu). Un Pla de Sanejament l'ha d'aprovar el ple municipal i s'ha de presentar, per a la seva aprovació definitiva, tant a la Generalitat de Catalunya com al govern central.

2) Per què s’ha de fer un Pla de Sanejament 2012-2015? 
Com ja vaig explicar al juliol i vaig reiterar el setembre, perquè tenim un dèficit acumulat en els anys 2011 i anteriors, per un total de 1,66 milions d’euros. 
Aquest dèficit té tres grans causes: 
 • el tancament negatiu del 2011 (351.000€), que el regidor d'Hisenda, Manel Carrión, va explicar sobradament al ple de juliol, després d'aprovar i aplicar un pla de mesures d'urgència dins el mateix 2011 que va reduir un dèficit previsible d'entorn de 800.000€ al resultat que finalment vam tenir,
 • la comptabilització com a ingressos pendents de tres subvencions ja cobrades per un import aproximat de 615.000€ (1) de la Generalitat de Catalunya de l'any 2003 per a la construcció de l'Escola Bressol Tambor per un import de 148.771€, 2)  de la Diputació de BCN de l’any 2006  per a la construcció de l’EB Ginesta per un import de 239.800€ , 3) de la Generalitat de Catalunya de l'any 2010 per a l’ampliació de l’EB Patufet per un import de 225.000€)
 • la comptabilització com a ingressos pendents de cobrament de diners clarament incobrables vinculats al cessament de l’activitat econòmica, per un import aproximat de 700.000€. 
La incorporació com a pendents de cobrament d’aquests ingressos clarament incobrables generava, en els anys anteriors, una comptabilització inflada dels ingressos i un equilibri pressupostari que ara hem comprovat que no existeix. Ens trobem, per tant, davant d'una situació econòmica negativa que l’actual equip de govern no ha provocat, però que ha de corregir.

3) Quins són els objectius del Pla de Sanejament? 
L'objectiu principal i obligatori és obvi: s’ha de fer per eixugar aquest dèficit de 1,66M€ en els poc més de dos anys i mig que queden de mandat. 
Hi ha dos objectius addicionals importants: 
 • primer i més important, garantir la prestació dels serveis públics a la ciutadania, fins i tot incrementant allà on és necessari (serveis socials i educació, sobretot, però també esports i cultura); 
 • segon: complir totes les lleis estatals, en termes d’estabilitat pressupostària i, sobretot, de supressió de la morositat, ja que ens situarem ben aviat en el termini legal de pagament a 30 dies a tots els proveïdors.

4) En què consisteix el Pla de Sanejament? 
Tota planificació econòmica ha de considerar els ingressos i les despeses. El Pla considera de manera absolutament realista tots els ingressos i totes les despeses previsibles en els propers 3 anys, això sí, amb les dades actuals, de setembre de 2012 (que l’Estat pot modificar en cadascun dels seus pressupostos).

5) Quines previsions pel que fa als ingressos
El Pla de Sanejament només pot decidir sobre l’àmbit dels impostos, taxes i preus públics que cada any aprova l’Ajuntament a les ordenances fiscals. El Pla conté dues grans decisions en aquest àmbit:
 • La decisió global  que totes les taxes i preus públics s’actualitzin anualment segons l’IPC.  
 • Pel que fa a l’IBI, l’Ajuntament mantindrà el tipus impositiu en el seu valor actual (0,522% del valor cadastral) sense incrementar-lo ni reduir-lo. Així doncs, l’IBI augmentarà en la mesura que ho faci el valor cadastral dels habitatges, a resultes de l'increment de valor cadastral derivat de la revisió de 2005. Com a mitjana, l’increment de l’IBI a Sant Feliu l’any 2013 serà, d'entorn d'un 6%.
Complementàriament, tot i que previsiblement sense impacte econòmic global que calgui considerar en una programació a tres anys, durant la propera primavera s'aprovaran les primeres ordenances fiscals amb tarifació social en els àmbits d'educació (escoles bressol i de música) i d'esports. Es tracta, atenent a un compromís electoral central d'ICV-EUiA-ISF en la campanya electoral i recollit en l'acord de govern amb CiU, de facilitar l'accés de totes les persones i famílies als equipaments i serveis municipals, adaptant el preu públic al nivell de renda familiar i evitant que el preu dels serveis municipals sigui una barrera d'accés per a les persones i famílies de rendes mitjanes i baixes. És, a més, una de les meves dèries personals en què més he parlat en aquest bloc: entre d'altres, en parlo -espero que amb claredat- en aquest escrit.

6) Quines previsions pel que fa a les despeses? 
En aquest camp, el Pla de Sanejament preveu tres actuacions fonamentals: 
 • la reducció de les inversions previstesque passaran de la previsió de 23,8M€ aprovada al mes d'abril passat a una altra de 22M€. Això implica una rebaixa de 1,7M€ d’inversions que passaran al mandat següent, i que, en síntesi, són les següents: ajornament de l'ampliació de l'escola bressol Tambor, de la  urbanització del solar adjacent al CentreServeis el Pla i minoracions de les inversions previstes en alguns equipaments, sense que afectin a la principal prioritat inversora d'aquest equip de govern: les inversions de manteniment i reposició a la via pública i els equipaments.
 • la reducció de despesa ordinària sense afectar als serveis a la ciutadania, una reducció que se situa entorn d’un 1% anual i que no afectarà als serveis socials, educació, cultura i esports ni tampoc a la recollida d’escombraries, neteja viària i d’edificis ni jardineria, sinó a despesa considerada no essencial en aquests moments. Algunes "retallades" a nivell d'exemple: la limitació de les cobertures per jubilacions a les que són imprescindibles (policia, educadores i serveis socials, bàsicament), la suspensió temporal del programa d'Esplugues Televisió en què jo intervenia, forçar l'encesa de l'enllumenat públic una mica més tard (conscients que genera uns moments d'una certa foscor) i l'apagada quan encara és una mica fosc, supressió de lloguers i reorganització d'espais de treball municipals, etc. 
 • la renegociació de la despesa financera. a partir d'una millor gestió dels préstecs amb les entitats bancàries i de l’accés a algunes facilitats per part de l’Estat. Aix permetrà condicions més favorables per al pagament dels préstecs amb què l’Ajuntament ha finançat inversions.
Després de l'aprovació en el ple de setembre, aquest Pla de Sanejament haurà de ser supervisat pel Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de la seva funció de supervisió de la gestió econòmica dels ajuntaments. I, finalment, haurà de ser conegut i validat per l'Estat, condició sine qua non per a l'accés als plans de finançament que eventualment pugui acordar el Govern central.

Finalment, vull remarcar la voluntat ja expressada públicament que, posteriorment a la liquidació de l'any 2014, l'equip de govern encarregarà una auditoria externa sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, amb el doble objectiu de:

 • fer explícit i donar a conèixer a tota la ciutadania i amb tota transparència el resultat de la nostra gestió, 
 • donar a totes les candidatures que es presentin a les eleccions de maig de 2015 tota la informació necessària per poder fer programes electorals i de govern amb totes les condicions de fiabilitat.